ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2011

ಹೆಡಿಮಂಡಿ(ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ)


ಹೆಡಿಮಂಡಿ...

ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್,
ಹ್ವಳಿ ಬದೆಗ್ ಆಡ್ವತಿಗ್
ಹ್ವರಿ ಹೊತ್ಕನ್ಡ್ ನಮ್ ಅಮ್ಮ
ಹಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ್ ನಮ್ಮನ್ ಕoಡ್
ಹೆರಿ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಜಕ್ಣಿ ಬಂದoಗ್
ಹ್ವರಿ ಹೊತಾಕಿಕಿ, ಹಿಡಿಸೂಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್
ಹ್ವಳಿ ಹತ್ರಕ್ ಓಡ್ ಬಂದ್
"ಎ ರಂಡಿ ಗಂಡೆ, ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ ಮಡಂದ್ರೆ
ಹೆಕ್ಕತಿಂಬುಕ್ ಹ್ವಾತ್ಯ??
ಗ್ಯಾದ್ದಿಗ್ ಗ್ವಬ್ರ  ಹಾಕಂದ್ರೆ
ಎದಿ ನೀಡ್ಸ್ಕoಡ್ ನ್ಯಡಿತ್ಯ??
ಕಿಚ್ಚ್ ವಟ್ಟುಕ್ ಸೌದಿ ಇಲ್ಲ,
ಹ್ಯಾಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾ??"

ಇಷ್ಟಪ ಹೇಳ್ವತಿಗ್ ನoಗ್ ಸುಮ್ನಯಿಕಂಬುಕ್ ಆತ್ತ?
ಮುಕದ್ ಮೇಲ್ ಮೀಶಿ ತೊರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಅವ್ಳ್ ಕಣ್ಣ್ ಕಿಚ್ಚಿಡ್ಕ ಹೊಯ್ತಾ??.
ಇನ್ನ್ ಸುಮ್ನಿದ್ರ್ ಆಪ್ದಲ್ಲ, ಯಂತಾರೂ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂದಳಿ
ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್, ಚಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕಂಡ್
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಮ ಕಂಡ್ಕಂಡ್
"ಸುರೆಶಾ ಓಡ್,  ಇವ್ಳ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ರೆ
ಬೆನ್ನ್ ವಚ್ಚಿ, ಬರಿ ಹಾಕ್ತಳ್"
ಅಂದಳಿ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ತಿ.
ಅದೆoತೊ ಹೆಳ್ತ್ರಲ:
ಬೀಸೊ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಸ್ಕೊoಡ್ರೆ
ನೂರ್ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು.

-ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: