ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2013

ಹರ್ಕಟಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಆ ದಿನಗಳು

(ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

          ಬೇಸಿಗಿ ಬಿಸಿ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿನ ಕವ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀತ್ತ್. ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡ, ಕೆರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್. ನಮ್ಗು ಶಾಲೀಗ್ ರಜಿ ಸುರುವಯ್ತ್.  ಮೂರ್ ಓಡ್ ದ್ವಾಸಿ ತಿಂದ್ಕಂಡ್, ಹ್ವಾದ್ ವರ್ಷದ್ ಹರ್ದ್ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಯ್ಕಂಡ್, ಗೈಡಿಮಕ್ಕಿ ಜಡ್ಡೆಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ್ದೊರಿಗ್ ಹ್ಯಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್, ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಜಲ್ ಬೆಟ್ಟ್ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಆಗಳಿಕ್ ಕಿಸೆಗ್ ಎಂಟಣಿ ಇದ್ರು ರಾಜನ್ ಕಂಡೆಗ್ ಇದ್ದಿತ್. ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪಪ್ಸ್, ಬಾಜಲ್ ಕುಡಿಕ್ ಅಂಬಗ್ ಆರ್ಕುಡ್ಲೆ ಗ್ವಾಯಿ ಬೀಜ ಕಳುಕ್ ಹ್ವಾತಿದಿತ್.  ಈ Duty ಅಷ್ಟ್ ಸುಲ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರ್ ಮರ್ದಿಂದ ಬಿದ್ದ್ ಸ್ವಂಟ ಮುರ್ಕಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ್ ಚವ್ಳಿ ಕ್ವಟ್ಟಿ ಪುಕ್ಳಿಗ್ ಬಿಟ್ಟ್ಕಂಡಿರ್. ಹಾಂಗಾಯಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ... “ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಗ್ವಾಯಿ ಬೀಜದ rate”. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ರಜಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡದೆಗ್ ನೀರ್ ಕಡ್ಮಿ ಆರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವ್ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕ್ ready. ಮಾಬ್ಲಣ್ಣನ್ ತೂಂತ್ ಬಲಿ. (10 ಮೀನ್ ಬಲಿಗ್ ಬಂದ್ರ್ 9 ವರೆ ತಪ್ಪಸ್ಕ ಹ್ವಾತಿದಿತ್ ಅಂಥಾ ತೂಂತ್) ಅದನ್ನ ಕೆಂಬುಕೂ ನೂರಾರ್ ಸಲ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಮೆಟ್ಟಕ್. ಮಬ್ಲಣ್ಣ ಹಾಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹ್ವಾರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ್ ಪೈಕಿಯರ್, ಗನಾ ಪಣ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿನ್ ಕೊಡುದ್. ಹಾಂಗೀನರನ್ನ್ ಹುಡ್ಕಿ ತೆಗ್ದ್, ಅವ್ರಿಗ್ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ, ಏರ್ಸಿ ready ಮಾಡ್ಕ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಬಲಿ ತಕನ್ಡ್ ಬಂದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ವಾಂಕ್ರ್ ಕ್ಯಪ್ಪಿ ಹ್ವಾಪು ಹಾಂಗೀದ್ದ್ ವಟ್ಟಿನ ಮುಚ್ಚು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲ್ ಕೆಲವ್ರ್ ಮೀನ್ ಹಿಡು ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಿರ್. ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ್ ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡದೆಗ್ ಕಾಲೆಗೆ ಶಿಲೊಪಿ (ಮೀನ್) ಹಿಡಿತಿದಿರ್. ನಾವ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಏನ್ ಹ್ವಾಪುದಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಗೋನ್ಸ್ರಂಗೆ ಹೊಡ್ಕುಕ್ ಆಂದೆಳಿಯೇ ಹೊರ್ಡುದ್. ಮನೆಗ್ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕ್ ಹ್ವಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಹ್ನ ಊಟಕ್ಕ್ ಒಂದ್ ಹ್ವದು ಆತ್ತಲ ಅಂದೇಳಿ ಬೈತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.

          ಹಾಂಗು ಹೀಂಗು ದೊಡ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ರ್ ಅದ್ದ್ ಬಲಿನ ಬಾಳಿ ಬಳ್ಳೆಗ್ ಸುಮಾರಿಕ್ ಹೊಲ್ಕಂಡ್ ಒಂದ್ ತೂಂತ್ ಕ್ವಡ್ಪಾನ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ 6-7 ಜನ ಗ್ಯದ್ದಿ ಬಯ್ಲೆಗ್ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡದ್ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಡ್ತ್. “ಹ್ವಾಪತಿಗ್ ನಾನ್ ಬಲಿ ಹಿಡ್ಕಂಬುದ್, ಆಚಿ ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಾಂಡದಿಂದ ಈಚಿ ವರಿಗ್ ಸುಕೇತ ಬಲಿ(ಬಲೆ) ಹಿಡ್ಕಂಬುಡ್, ಕಡಿಕ್ ದ್ರುವ, ಪುಟ್ಟ, ಚಣ್ಣ್ ಪುಟ್ಟ..” ಹೀಂಗೆ ಪಾಲ್ ಹಂಚ್ಕಂತ್. ಅಂತೂ ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡ ತಲಪ್ತ್. ಬಲಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಒಂದ್ ಗೂಟ ಪುಟ್ಟ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗೂಂಟ ಸುಕೇತ ಹಿಡ್ದ. ಹಸ್ರಿ (ಅಸ್ರಿ- ಬಲಿ ತಳ) ಕೈ ಹಾಕುಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಹಸ್ರಿ expert ಅಜಿತ ನ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕನ್ನ ಬಿಡ್ತ್. ನಾವ್ ಬದೆಗ್ ಮೀನ್ ಬೆರ್ಸುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್. ಆಚಿ ಬದಿಯಿಂದ ಈಚಿ ಬದಿಗ್ ಬಪ್ಪುದ್, ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಡ್ಕಾಡ್ರೆ ಮದ್ಯವೇ ಬಲಿ ಎತ್ತುವ ಅಂದೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್. “ರವುತ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಲಿ..”. ಅಶೋಕ ನೀರೇಗ್ ಕನ್ತ್ಕಂಡ್ ಕೆಸ್ರ್ ಗೂಡಾ ಬಲಿನ ಕಾಲೆಗ್ ಯೆಳ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತಿದ್ದ.. “ಎಬ್ಯಾ.. ಐರ್ ಮರೆ.. ಸಲ್ಪ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಅಲ್ಲ.. ಕಾಲಿಗ್ ತಾಂಗ್ತ್ ಮರೆ ” ಅಂದ ಅಶೋಕ. “ನಿನ್ ಸಾವ್.. ಸಮ ಅಸ್ರಿ ಹಿಡಿ.. ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ನುಗಳ್ಕ ಹ್ವಾತೊ...” ಬೈದ ಸುಕೇತ. ನಾನ್ ಮೀನ್ ಬೆರ್ಸ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪುದ್ರೋಳ್ಗೆ ಕೆಸ್ರೆಗ್ ಹುಕ್ಕಂಡ್ ಮೇಲ್ಬಳಿ- ಕಂತ್ಬಳಿ. ಹಾಂಗು ಹೀಂಗು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿ. ಬಲಿಯೂ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ಬಂತ್. ಅಶೋಕ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಗೋಸ್ರ್(ಕೆಸ್ರ್) ಗೋರಿದ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಪ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಕಣ್ಣ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕ ಕಾಂತಿದ್ರ್. ಪಾಂಡ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಪಾನ ತಕನ್ಡ್ ಓಡ್ ಬಂದ. ಮೂರ್ ಗ್ವಾಂಕ್ರ್ ಕ್ಯಪ್ಪಿ, ಒಂದ್ ಐರ್ ಮರಿ, ಒಳ್ಳಿ ಹಾವ್, 5-6 ಕೊಂತಿ ಕಾಣಿ, 2 ಅರೋಲಿ(ನಾವ್ ತಿಂದಿದ್ದ್) ಬಿಟ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲೆಗ್ ಹಿಡದ್ದ್ ಶಿಲೋಪಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್. “ನೀ ಸಮ ಅಸ್ರಿ ಹಿಡಿಲ. “ನೀನ್ ಕೋಲ್ ವಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂದಿದೆ..” “ಬಲಿ ಕ್ವಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿರಿ...” “ಸಮ ಮೀನ್ ಬೆರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ..” ಒಬ್ರಿಗ್ ಒಬ್ರ್ ಬೈಕಂತೆ ಆಯ್ಕಂಡ್ರ್. ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ತ್. ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡಕ್ಕೊಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. “ದಿಲ್ಲ (ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್).. ಬಾ ನೀನ್ ಬಲಿ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊ ನಾನ್ ಅಸ್ರಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿ..” ಅಂದ ಪುಟ್ಟ. ನಾನ್ ಹೊಯಿ ಗೂಟ ಹಿಡ್ಕಂಡಿ. ಪುಟ್ಟ, ಅಶೋಕ ಇಬ್ರೂ ಅಸ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ತಿರುಗಾಟದ ನಂತರವೂ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ. “ಈ ಹ್ವಂಡ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಆಚಿಗ್ ಹ್ವಾಪ.. “ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ತ್.

          ಬಲೆಗ್ ಹ್ವಂಡದ ಸಂಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ್. ಹ್ವಾ ಬಲಿ ಪಾಲ್ ಒಂದ್ ಕೊಡಿ ಮರೆ.. ಇಲ್ದಿರ್ next ಟೈಮ್ ಮಮ್ಮ ಬಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ..” ಅಂದ ಪ್ರವೀಣ. “ಮೀನ್ ಸಿಕ್ರ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ದ ಪಾಲ್ ಹಾಕುದ್” ಅಂದೇಳಿ ಕೊಂಕ್ ಹಾಕ್ದ ಚಣ್ಣ್ ಪುಟ್ಟ. ನಾವ್ ಹ್ವಾಪತಿಗ್ 6 ಜನ ಇದ್ರೂ ಕಡಿಕ್ ಅವ್ರ್ ಇವ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ 12 ಜನ ಅಯ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಸೇರಿ 13 ಪಾಲ್ ಅಯ್ಕ್. ಕಡಿ ಪಕ್ಷ 13 ಮೀನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಕಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಜಿ ಹೊಂಡ ಆಯ್ತ್, ಬಟ್ಟಿ ಕೆರಿ ಮುಗೀತ್, ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ ಬೈಲ್ ಪುರೆಸ್ತ್. ಗಂಟಿ ಎರಡೂ ಕಾಲಿಗ್ ತಡು ಶುರುವಾಯ್ತ್. ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಗುಳ್-ಗುಳ್ ಅಂತಿತ್ತ್. ಬಲೆಗ್ ಇಡೀ ತಿಮಿಂಗಿಲ ನುಗಳ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪಂಗಿದ್ದ್ ತೂತ್ ಆಯ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಎಂತ ಸಾವುದ್. ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾಪ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ ಕೆರಿಗ್ ಹೊಯಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಂದ್ಕಂಡ್, ಬಲಿ ತೊಳ್ದ್ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ಪಾಲ್ ಹಾಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್.  ಅಲ್ಲೇ ಬೈಲೆಗ್ ಗಂಟಿ ಮೇಸ್ತಿದ್ದ್ ಕರ್ಕು ಬಂದ್, “ಮೀನ್ ಹಿಡ್ದಿರ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಂಗ್ ಒಂದ್ ಎರ್ಡ್ ಕಾಣಿ ಕೊಡಿನಿ..” ಅಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಓಡ್ ಬಂದಳ್. “ನಾವ್ ಹಿಡದ್ದೇ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದ್. ಆದ್ರೆಗ್ 13 ಪಾಲ್ ಬೇರೆ. ಅದ್ರೋಟ್ಟೀಗ್ ಇವ್ಳೋಬ್ಬಳ್..” ಬೈಕಂತ ಮೀನ್ ಪಾಲ್ ಹಾಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಡ ಪುಟ್ಟ. ಶಿಲೋಪಿ ಯೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬದಿಗ್, ಮುಯಿಡ-ಶಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದಿ. ಐರ್,ಕೊಂತಿ,ಕಾಣಿ ಹೀಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಕ್ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಗು ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬಾಪ್ಪು ಹಾಂಗೆ ಹಾಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಪುಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ ಪಾಲಿಗ್ ದೊಡ್ಡ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಯಿ ನಿತ್ಕಂಬುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್. ಪಾಲ್ ಅಯ್ತ್, ಎಲ್ಲ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಹುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್ಟ್. “ಬೋಳಿಮಕ್ಕಳೆ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹೊಗ್ಲ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತ್ರ್ಯಲ, ಬಲಿ ಯಾರ್ ಹಿಡ್ಕಂಬುದ್ ?” ಕೇಂಡ ಪುಟ್ಟ. ಪಾಂಡ, ಚಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ದ್ರುವ ಎಲ್ಲ ಬಲಿನ ನಮ್ಮ್ ಹತ್ರನೆ ತಕನ್ಡ್ ಹೊಯಿ ಕೊಡುಕ್ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಬೇಗೆ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ತಿರ್. ಉಳದ್ದ್ ಅಶೋಕ. “ಎಲ್ಲ ಸಲ ನೀವ್ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡ್ತ್ರೀ.. ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ..” ಮರ್ಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಶೋಕ. ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ಬದಿ ಸುಕೇತ ಹಿಡ್ಕಂಡ.

          ಗೋನ್ಸ್ರ್ ಆದ್ದ್ ಬಟ್ಟೆಗ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದಿ. ಮೀನ್ ಕಂಡ್ ದಡ್ಡಮ್ಮಂಗೇ (ಅಜ್ಜಿ) ಕುಷಿ ಅಯ್ತ್. ಅಮ್ಮಂಗೇ ಸಿಟ್ಟ್ ಬಂತ್. “ಆ ಬಟ್ಟಿನ ವಗುದಾರು ಹ್ಯಾಂಗೆ.. ದಿನ ಹೀಂಗೆ ಗೋನ್ಸ್ರ್ ಮಾಡ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟಿನ ನೀನೆ ವಕ್ಕೋ..” ಬೈಯ್ಯುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದಳ್ ಅಮ್ಮ. “ನೀ ಸುಮ್ನಯ್ಕೋ ಮರತಿ.. ಗಡಾ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಣ್ಗಲ್ ಹೆಕ್ಕಂಡ್ ಬಾ.. ಮಸಲಿ ready ಮಾಡಿದಿ. ಬೇಗ್ ಉಣ್ಲಕ್.” ಅಂದಳ್ ದಡ್ಡಮ್ಮ. ನಾನ್ ಓಡಿ ಹೊಯಿ ದರಿ ಬದೆಗ್ ಬೆಣ್ಗಲ್ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದಿ. ಕೆರೆ ಮೀನಿಗ್ ಬೆಣ್ಗಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಿದ್ರ್ ಇತ್ತಲ.. ಅದ್ರ್ taste, ಪರಿಮಳವೇ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಬೆಣ್ಗಲ್ ಬಣ್ಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸಿಗ್ ರಜಿನ ಯಾವತ್ತೂ waste ಮಾಡ್ದೆ ಗಮ್ಮತೆಗ್ ಕಳುವ ಆ ದಿನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆತ್ತ್. ಹರ್ಕಟಿ ಚಡ್ಡೆಗ್ ಇದ್ದ್ ಮಜ jeans ಪ್ಯಾಂಟೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಂತಂತ್ರಿ??

ನೆನಪಿನ ಮಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ.. ಕನಸಿನ ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು.

ರಚನೆ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ.


(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಥನ

          ಅವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 2:30. ಕರಿ-ಗತ್ತಲು. ಕತ್ತಲು ಕಪ್ಪಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ!!!. ಆಗ black and white ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ plastic cover ಕಚ್ಚುತ್ತಾ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 30 x 40 ಸೈಟ್  ಇದ್ದವ್ರ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ ಅನ್ನೋ ಅಹಂ ಅಲ್ಲಿ  ಬೀದಿ ಮದ್ಯೆ ಕೂತಿತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ bag ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ main road ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ಕರಿ ಮುಖದ ನಾಯಿ ಗೋದಿ ಮುಖದ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. (ಅದು ಕಚ್ಚತಾ ಇರೊ cover ನ ಕದಿಯೊಕ್ ಬಂದವರ ತರಹ). ನಮ್ಗೆ ಎದೆ ಒಳ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿವುಚಿದ ಅನುಭವ. ಇಂತ time ನಲ್ಲಿ trip ಹೋಗೊದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದು plastic cover ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಧಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು... ಕೀ.. ಕೀ.. i20 ಕಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ M80 (ಕಿತ್ತೊಗಿರೋ) ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೊ body ಒಂದು horn ಹಾಕ್ತಾ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಕರ್ಕಷ horn ಸೌಂಡಿಗೆ BBMP ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯೋರ van ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎದ್ನೋ-ಬಿದ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಕಾಲು ಕಿತ್ತಿತು. ನಾನು ನಿದಾನವಾಗಿ BTM main road ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತೆ.


          ಈ ತಡ ರಾತ್ರಿ ( ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹಗಲು) main ರೋಡಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಿತ್ತ್ ಗುಡ್ಡೆಹಾಕ್ತನೆ ಇವನು ಅಂತ ತಾವುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ?. ನಾವುಗಳು ಒಂದು tripಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿರೋದು. ನಾವೇ ಗೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರೋದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಕಡಲ ತಡಿಯ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ತೀರೋರು 5 ಮಂದಿ. ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಅವನು ಹಾಗೂ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು.  ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೊ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ಉಳಿದ 3 ಜನ ನನಗೆ ಅ-ಪರಿಚಯಸ್ತರು. ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರು (ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು) ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿನವರು. ಅಂದ್ರೆ northy ಗಳು. (ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ ಇದ್ರು). ದೆಹಲಿ, ಬನಾರಾಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ನವರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮದು. ಗುಯ್ಯಿ.. ಅಂತ fully altered Mitsubishi lancer ಕಾರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸ್ದ. ಹಾಯಿ-ಭಾಯಿ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರು ಹೊರಡ್ತು. ದೇವಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಪರಿಮಳ ಹೇಗೆ ಗಮ್ಮ್ ಅನ್ನತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಿಗರೇಟಿನ ಪರಿಮಳ ಮೂಗಿನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ bottle ವ್ಹಿಸ್ಕಿ. Drive ಮಾಡೊ ಗೆಳೆಯನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ goa ವೈನು. ಚಿಪ್ಸ್, ಗೋಡಂಬಿ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು. ಪಕ್ಕಾ bachelors ಟ್ರಿಪ್. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದೆ, ನಾಳಿನ ಸೋಗಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸದೆ, ಹಣ ಅನ್ನೋ ಸತ್ತ ಮರದ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇಂದಿನ ಗಳಿಗೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸುವವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶೋಕಿ. ದುಂಡು ವೆಚ್ಚ. ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಜ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಜೀವನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ,ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳೆ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮವರಂತೆ ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸೊ ಜನ. ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ. ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸೋರು. ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಕುಷಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು- ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಕುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.

                            

          ಗಂಟೆ 3:45 ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ .ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೊದಲ ಟೋಲ್ ನ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಹೀರಿದೆವು. ಚಹಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್-ಒಂದ್ ಪೆಗ್ಗು ವಿಸ್ಕಿ ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹಾ.. ಪಂಜಾಬಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಗ್ಗು ವಿಸ್ಕಿ, ಟೀ ಜೊತೆಗೆನೇ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ. (ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ). ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋ ವರೆಗೂ 2 ಬಾಟ್ಲಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ನ ಹಿಸ್ಕಿ-ಹಿಸ್ಕಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅನುಭವ. ಮೊದ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. “ವ್ಹಿಸ್ಕಿ.. ಇಸ್ಕಿ ಮಾ.. ಬೆಹೇನ್..” ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪಂಜಾಭಿ.. ಬೈಗುಳ. “ಇವ್ರ್ ಬೈತವ್ರೋ, ಹೋಗಳ್ತವ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಯ್ಯೋದನ್ನ ಹೆಳ್ಕೋಟ್ಟು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಲುಪೋವಾಗ ತಂದಿದ್ದ ತೀರ್ಥಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಲಿ. ಗಂಟೆ 11. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಚುರ್ಗುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೊದ್ವಿ. “ಸಾರ್, ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ?” ಕೆಳ್ದೆ. “ಪೂರಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಗೊಳಿಬಜೆ” ಅಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಣಿ. “ಅಭೇ.. ಕ್ಯಾ..? ಗೋಳ್-ಭಾಜಿ. ಓ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ” ಅಂದ ದೆಲ್ಹಿವಾಲಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹರ್ಕು ಪುರ್ಕು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ “ಸಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನೆ ನೋಡು” ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊಳಿಬಜೆ ಬಂತು. ಎಲ್ರೂ ತಿಂದ್ರು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ಪ್ಲೇಟು ಒಳಗ್ ಹೋಯ್ತು. ನೀವೂ ತಿಂದ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊಳಿಬಜೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೊಳಿಬಜೆಗೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಂಡ/ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕೀತ್ತು, ಟಾರ್ ಕಿತ್ತೊಗಿರೋ ಆಗುಂಬೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆಗೆ ಪಡುಕೆರೆ ಬೀಚ್, ರಾತ್ರಿ ಕಿನಾರ, ಎಣ್ಣೆ, ಮೀನು,ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ.. nonstop ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ st. ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ವಾಗಿ ನಿಂತಿಂದ್ರು. ಯಾವ hangover ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡದ್ರೂ ಜಗ್ಗೋ ಜಾಯಮಾನ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ.

          “ಭಾಯಿ.. ಕುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ..”. ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ನಾರ್ತಿಸ್ ಹುಡುಗ್ರು ಅಂತ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೊಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. “ಗುರು, ಅವ್ಳು ನೋಡೋ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗವ್ಳೆ” ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Men will be men.  ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹುಡ್ಗಿರು ಅಂತ ಸಂತೆಲೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅವರ ಬಳುಕೊ ಸೊಂಟ, ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಕಾಲಿ ಹಾಳೆಯಂತ ತೊಡೆ, ಯಾರಿಗೂ care ಮಾಡದೆ ಇರೊ attitude. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಹೊದ್ರೂ ಹಾಕಿರೋ sun-glass. ಹೀಗೆ.. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಬಿನ್ನ-ವಿಬಿನ್ನ. ಈಗೀಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಳೆಯರೂ ಅವರಂತೆ ಹವಾ-ಭಾವ ಮೈ ಮಾಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು bold ಆಗಿರೊ attitude ಪಡಿಯೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಯ-ಭಕ್ತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ತೀರ್ಥ ದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ತೀರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿತ ಬಂತು. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಬೀಚೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಮುಳುಗಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೊ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ನ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಾಡಿಗೂ, ಬಾಡಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕುಷಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

-ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2013

ಹೀಂಗಿಪ್ಪತಿಗೆ..


 (ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಮಳ್ಗಾಲ ಮುಗ್ದ್  ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡಿನ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಬಿಸಾಕು ಟೈಮ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ ಬೇರೆಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಸಾಕಾಯಿ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡೆಗ್  ಸುಮೇಶ ಬಾಜಲ್ ಕುಡಿತ ಒಣ್ಕಟಿ ಪಫ್ಫ್ಸ್ ತಿಂಬತಿಗ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಶಾಲ್ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಹೀಂಗೆ ಅಂಗ್ಡಿ ಒಳಗ್  ಬಂದ್  “ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತ್ ಯಾವ್ದ್  ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಯ್ತೆ ? ಕೇಂಡಳ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನಿ ಸುಂದ್ರಿ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮೇಶ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಚಂಗನೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ coin ತೆಗೆದೊಡೆ... ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದೆಗ್ ಇದ್ದ್ coin-phone ನಿಂದ ಹ್ವಾ ಬಸ್ವ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮರೆ.. ಕೋಟಕ್ಕ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕ್, ಒಂಚೂರ್ ಬೇಗ್ ಬಪ್ಪಿಲೆ.. “ ಸುಂದ್ರಿನ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣೆಗ್ ನುಂಗ್ತಾ ಕೇಂಡಾ ಸುಮೇಶ.. “ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದೆಗೆ ನಿಂತ್ಕನ್ಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ಒಂದ್ smile ಬಿಸಾಕ್ದಳ್.  ಇಬ್ರೀಗೂ ಚಣ್ಣಕ್ love.  Love at ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ. ಸುಮೇಶ coin ಫೋನ್ ವೈರ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮುರುಕ್ ಶುರುಮಾಡ್ಡ.  ಆಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಂದ್ರಿ ಜಗ್ಲಿ ಹತ್ರ ನಿತ್ಕಂಡ್ ಕಾಲೆಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪಾತಿಗ್ ಅಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆಗ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬೀಡಿ ಸೆಂದ್ತಾ ಇವನ್ನೆ ಕಾಂತಾ ಆಯ್ಕನ್ಡ್ರ್. ಅವ ಇವ್ಳನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಹಲ್ಲ್ ಕಿರುದ್, ಅವ್ಳ್ ಇವನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಕಿಸಕ್ ಅಂಬುದು.... ಕಂಡ್ ಸಾಕಾಯಿ ಇವ್ ಜವ್ವನಕ್ಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುಕೆ.. ಕನ್ನಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗ್ ಹುಟ್ಟ್ದವ್.. “ ಅಂದೇಳಿ ಬೈಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾರ್.

          ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಬಸ್ವ ರಿಕ್ಷನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ತಕ ಬಂದ್  horn ಹಾಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಸುಮೇಶ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ “ಹ್ವಾ.. ಅವ್ಳನ್ನ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮರೆ. ದುಡ್ಡ್ ಕಡಿಕ್ ಬಂದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತ್ನಾ.. ” ಅಂದ. “ಹ್ವಾ.. petrol ಹಾಕ್ಕ್ ಮರೆ. ಈಗಳೆ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಡ್, ಹಾಂಗೆ petrol ಹೈಕಾ ಬತ್ನ.. ”ಅಂದ ಬಸ್ವ. “ಅವ್ಳ್ ಎದ್ರ್ ಮರ್ಯಾದಿ ತೆಗಿಬೇಡ ಮರೆ. ಕಿಸೆಗ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಕಿಸಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದ್ ಕೊಡ್ತಿ, ನೀ ಈಗ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊಗ್ ಅವಳನ್ನ...” ಅಂದೇಳಿ ಬೆಡ್ಕಂಡ. “ಹ್ವಾಟಿಗ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರು ಬಡ್ಡಿಮಗ್ನೇ ನಿಂಗ್ ಜಾಕಿ ಕಾಚೆ ಬೇಕಾಲ್ದ.. ಕಾಂತಿ.. ಕಾಂತಿ.. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ನೆಡಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ.. ಬಂದ್ ಕೂಕಂಬುಕ್ ಹೇಳ್ ಅವ್ಳತ್ರ..” ಅಂದ ಬಸ್ವ  ಸಿಟ್ಟೆಗ್. ಸುಂದ್ರಿ ಬಂದ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಕೂತಳ್. ಬಸ್ವ ಬೈಕಂತ ಕೋಟದ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ.


          ಕೋಟ bus-stand ಹತ್ರ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಂಗೆ ಮುಂದ್ ಹ್ವಾತರಿಕ್ಷದ ಕನ್ನಡೆಗೆ ಅವ್ಳ್ ಎಲ್ಲ್ ಹ್ವಾತಾಳ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಂತಾ ಹ್ವಾತಿದ್ದ. ಅವ್ಳು ಕಿಲಾಡಿ ಅವ ಕೋಟ ಪ್ಯಾಟಿ ಬಿಡ್ವಲೋರಿಗೂ ಅವನ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಕಾಂತಾ ನಿತ್ಕನ್ಡಳ್. Actually ನಮ್ ಬಸ್ವಂಗ್ ಆವ್ಳ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ Doubt ಇತ್ತ್. ಅವ್ಳ್ ಸುಮೇಷನೊಟ್ಟಿಗ್ ಅಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾವನೋಟ್ಟಿಗೊ ಸುತ್ತ್ ತಳ್ ಅಂದೆಳಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ನಿಗ್ ಬಂದಿತ್. ಹಾಂಗೆ ಬಸ್ವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗ್ ಹೊಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕಂಡ್ ಅದೇ ದಾರೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಮನಿಗ್ ಹೊರ್ಟ.  ಹಾಂಗೆ ಹ್ವಾಪತಿಗ್ ಮುಂದ್ ಕಾಂತ.. ಯಾರದ್ದೊ bike ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡ್ ಸುಂದ್ರಿ  ಪಲ್ಲವಿ ice cream’ ನಕ್ಕತಿದ್ದಳ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಉರ್ದ್ ಹೊಯಿತ್. ಸುಯ್ಯಾ ಗಾಡಿನ ಎಂಬತ್ತರೆಗ್ ತಕನ್ಡ್ ಹೊಯಿ bike ಮುಂದ್ ನಿಲ್ಲಸ್ದ. ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದ್ ಸುಂದ್ರಿ ಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ವಡದ್ದ್ ಕಾಕಿ ಕಂಡೆಗ್ ಆಯ್ತ್. ರಿಕ್ಷದಿಂದ್ ಎದ್ದನೆ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದ್ “ನೀನೆ ಸೈಯ್ಯ ಹಂಗಾರೆ.. ನಿಂಗ್ ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡುಕ್ ಒಬ್ಬ.. ಬೈಕೆಗ್ ತಿರ್ಗುಕ್ ಒಬ್ಬ.. ice cream ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಒಬ್ಬ, ತಿನ್ಸುಕ್ ಒಬ್ಬ, ತೋಳ್ಸುಕ್ ಒಬ್ಬ .. ಹೀಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇಟ್ಕಂಡಿದೆ ನೀನ್. ನಿಂಗ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಯಾ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಉಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. “ಛೀ.. ಹಾಂಗಲ ಹೆಳ್ಬೆಡಿ.. ನಾ ಹಾಂಗಿನಳ್ ಅಲ್ಲ..” ಅಂದೆಳಿ ಮರ್ಕದಂಗ್ ಮಾಡ್ದಳ್ ಸುಂದ್ರಿ. “ನೀನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿನಾಳ್ ಅಂದೆಳಿ ಗುತಿತ್ ನಂಗೆ.. ಅಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಆ ಸುಮೇಶ ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಜೀವೆ ಇಟ್ಕಂಡಿದ. ನೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂಸಾ ಮಂಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಸುತ್ತತಿದ್ದೆ. ಆ ಗಂಡಿಗ್ ಇದ್ ಗುತಾರೆ ಪಾಪ ಜೀವೆ ಬಿಡತ್ತ್...” ಅಂದ ಬೇಜಾರೆಗ್ ಬಸ್ವ. “ಅಯ್ಯೋ.. ನೀವ್ ತಪ್ಪ್ ತಿಳ್ಕಂಡಿರಿ.. ನಂಗೂ ಸುಮೇಶಣ್ಣಂಗೂ ಅಂತ feelings ಏನೂ ಇಲ್ಲ.. “ ಅಂದಳ್ ಸುಂದ್ರಿ. “ಎಂತಾ ಅಂದೆ.. ಸುಮೇಶಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಯಾ..? ಅನ್ಕಾದ್ದೆ ಬಿಡ್.. ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಕಳ್ಸುವತಿಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆಳಿ ಹೆಳ್ಳಾ, ಈಗ ಪುಕ್ಳಿ ಬೆಚ್ಕಂಬುಕ್ ಯಾರದ್ದೋ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕುಕು ಅವ ಅಣ್ಣಾ ಆದ ಅಲ್ದಾ.. ಪಾಪ ಆ ಗಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೆಂಡ್ರೆ ಜೀವೆ ಬಿಡ್ತಾ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಮಂಡಿ ಅಡಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಬೇಜಾರೆಗ್ ಹೆಳ್ದ ಬಸ್ವ.. ಅಷ್ಟೋತಿಗ್ ಮಂಜ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಪುರ್ರಂದೆಳಿ ಹ್ವಾದ.

  
 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಸ್ವನ್ನ ಕರ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಆಚಿಗ್ ಕಾಂತ ಸುಮೇಶ. “ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಣ್ಡ್ಸ್ಕಂಡಿ ಮರೆ.. ನೀ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಡ್ಕಣ್ಣ್ಬೆಡ, ನನ್ ಕಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಬ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓಡಿ ಹ್ವಾರ್ ಕಾಣ್.. ”ಅಂದ ಸುಮೇಶ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ ಬಸ್ವಂಗ್ shock ಆಯಿತ್. ಅವ್ಳ್ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೊ ಹ್ವಾರು ಇವ ಆರಾಮಯಿ ಇದ್ದದ್ದ್ ಕಂಡ್ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟ್ ಹೊಯಿತ್ ಬಸ್ವಂಗೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ ಸುಮೇಶ “ನೀ ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಗ್ ತಕಂತೆ ಮರೆ. ಅವ್ಳ್ ಹಾಳಾಯಿ ಹೊಯ್ಲಿ.. ನಂಗ್ ಅವ್ಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ , ಇವತ್ತ್ confirm ಆಯ್ತ್.  ಅಂತವ್ಕ್ ಯಂತಕ್ ಮರ್ಕುದ್, ಬಾ.. ಎಣ್ಣೀ ಹ್ವಡುವ.. “ ಅಂದ. “ಅಲ್ಲ ಬೇವರ್ಸಿ, ನಿಮ್ ಜ್ವಾಗಳದ್ದ್ love ಒಳ್ಗೆ ನಂಗ್ ಬಾಡಿಗಿ ಇಲ್ಡಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿಯಲ.. ನೀನ್ ಉದ್ದಾರ ಆತ್ಯನಾ...?” ಅಂದ ಬಸ್ವ.. “ಅದ್ ಹಾಳಾಗ್ ಹೊಯ್ಲಿ.. ಬಾ.. ಮೊನ್ನೆ ಯೇನೋ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿದ್ ನಂಬ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತಮ್ಬ್ರ್, ಕಾಂಬ try ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಡ್... “ “ನೀ ಹಾಳಾಯ್ ಹೋಗ್ ಮರೆ.. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗ್ ಮನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎತ್ತತ್ರ್ ಮರೆ.. ಬಾ ನಿಂಗ್ ಗಟ್ಟದ್ ಬದಿ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿ, ನನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗಿಯಾರು ಉಳಿತ್ತ್.. “ “.....”
ನಮ್ ಕಾಲ್ದೆಗ್ ಹೀಂಗ್ ಇರ್ಲ ಮರ್ರೆ.. ಈಗಿನ್ ಲವ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಂಧಿ ನೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇವತ್ತ್ ನಿಮ್ಮ್ ಹತ್ರ, ನಾಳಿಗ್ ನನ್ನ್ ಹತ್ರ.., ಎನಂತ್ರಿ ??

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ
ರಚನೆ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ:
ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2013

ಮೀನ್ ಮಾಲಿಂಗ

 (ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ನಂಗ್ ಮಳ್ಗಾಲ 10ರಿಂದ 20 ಆಪೂದ್ರೊಳ್ಗೆ, ಮಾಲಿಂಗ cycle ಗುಜ್ರಿಗ್ ಹಾಕಿ M-80 ಒಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಈಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನೇ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರುಮಾಡಿದ. ಮಾಲಿಂಗ ನಮ್ ಊರೆಗ್ ಮೀನ್ ತಕಬಪ್ಪನ್, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಈಗಿನ್ ವರಿಗೂ ಜಗತ್ತ್ ಬೆಳ್ದಂಗೆ, ಅಕ್ಕಿ rate ಬೆಳ್ದಂಗೆ, BMTC rate ಬೆಳ್ದಂಗೆ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ರೇಟು ಬೆಳಿತ ಇತ್ತ್. ಆಗಳಿಕ್ ನಮ್ಮ್ ಜನ ಮಾಲಿಂಗ ಯಂತ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ಬಂದ್ರೂ ಅವನ್ ಹತ್ರ ತಕಂತಿದಿರ್. ಆಗಳಿಕ್ ಜನ್ರಿಗ್ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪು time ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿ ಬಪ್ಪುಕ್ ಗಾಡಿ ಅಯ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬದೆಗ್ ಯಂತ ಬದತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಕಂತಿದಿರ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮಾಲಿಂಗ ಎಗಳಿಕು fresh ಮೀನೆ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ ಹತ್ರಾನೆ ಮೀನ್ ತಕಂತಿದಿರ್. ಹಾಂಗಾಯಿ ಇವನಿಗೆ competition ಕೊಡ್ವರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದ್ಲಯ್ತ್, ಜನ ರುಚಿ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಹಾಂಗಯಿ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಯಿ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಆಯಿತ್. ನಾಲ್ಕೈದ್ box ನ್ನ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಹೈಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಳಿಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 10 ಬಂಗಡಿ ಬತ್ತಿದಿತ್ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೂ 10 ಬಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. “ಹೀಂಗೆ ದಿನ ದಿನ rate ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾಲಿಂಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ ಇಮಾನ (ವಿಮಾನ) ದೆಗ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತ “ ಅಂತಿದ್ರ್ ನಮ್ ಸಿದ್ದಜ್ಜಯ್ಯ.              ಮಾಲಿಂಗನ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಎಗಳಿಕೂ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾತಿದ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯಿ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಬೆನ್ನರ್ ಚಣ್ಣಕ್ ಒಂದ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೂಕಕ್ಕನೂ ಮಾಲಿಂಗಂಗೆ ಯಂತ ಹೇಳುಕ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಂಗನೂ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಎಗಳಿಕೂ ಒಂದ್ ಕಾಣಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ಳೂ ಯಂತ ಹೆಳ್ಡಿದ್ದಂಗ್ ಇಟ್ಕಂಡಿದ್ದ. ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳಿತ್. 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 5 ಬಂಗ್ಡಿ (ಬಂಗಡಿ) ಯಿಂದ 1 ಬಂಗ್ಡಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತ್. ಅವತ್ತ್ ಶನಿವಾರ, ವಾರ ಇಡೀ ಮೀನ್ ತಿಂದರ್ ದೇವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳಿ ಗೌಲ್ ಬಿಡು ದಿನ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಗನ ಮೀನ್ ತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ತಕಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಬರೀ ಚರು ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ. “ಅಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಂಗ, ಬರೀ ಚಂಪಿ-ಚರು ತಕನ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ ಮರೆ, ಯಂತಾ ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಮೀನ್ ಇಲ್ಯಾನಾ..??” ಅಂದಳಿ ಕೇಂಡಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಇವತ್ತ್ ನಮ್ ಹ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹ್ವಡುಕ್ ಗುಳ್ಳಾಡೆಗ್ ಗೌಲ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗನ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬರ್ಲ ಮರ್ರೆ.” ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗ. “ಹಂಗಾರ್, ಇವತ್ತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌಲ್ ಮುಟ್ಟಡಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನ್ , ಈ ಚರುನ ಯಾರ್ ತಕನ್ತ್ರ್ ಮರೆ. ಕುಶ್ಟುವಣ್ಣ ಇದಿರ್ ತಕಂತಿದಿರೆನೋ, ಅವ್ರ್ ಹೊಗಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಚರು ಯಾರ್ ತಿಂತ್ರ್ ಮರೆ ..” ಅಂದೇಳಿ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡಿಕೆ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟಳ. ಎರಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಕುಕು ಏನೋ ನೆನ್ಪ್ ಆಯಿ ಮತ್ತ್ ಮಾಲಿಂಗನ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಳ್. “ಎಂತ ಮರ್ರೆ, 2 ಕಾಣಿ ಹಾಕುಲ್ರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ್ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಇಷ್ಟೇಯಾ ?, ಕ್ವಾಟಾ (ಕೋಟ) ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಚರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಚಿ – ಬಾಚಿ ಕೊಡ್ತ್ರ್...” ಪಣ್ಕ್ ಉಮೇಶನ ಮನಿ ಕರ್ಕುವಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗನ ಹತ್ರ ಉಯಿಡ್ಕಂಬತಿಗೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಬಂದ್ “ಯೆಂತ ಕರ್ಕುವ ನಿಂದ್, ಅವ sale ಆಯಿಲಾ ಅಂದೇಳಿ ಆಪಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ, ಸಾಕಾತಿಲ್ಯ ಮರತಿ. “ ಬಾಯಿ ಹಕ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಅಲ್ದೇ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಗಣೇಶ, ಉಮೇಶ ಬಂದಿರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ಬಂದದ್ದ್ . ಅವಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಉಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆ..” ಕಿಸಿತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಕರ್ಕು . “ಹೋ.. ಯಂತ ಮರತಿ ಅವು ಮನೆಗ್ ಉಂತೋ ಆಂಬ್ರ, ಯಂತಕ ಅಮೃತ ಬಾರ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿರೆನ್..?” ನೆಗ್ಯಡ್ತಾ ಮೂಕಕ್ಕ ಕರ್ಕುನ ಕೇಂಡಳ್. “ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿರ್ ಆಂಬ್ರ್, ಇಲ್ದಿರ್ ಈ ಹೊತ್ತೆಗ್ ಅವ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಇರ್ತ್ರೆನ್.. ” ಆ ಕ್ಯಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲ್ ತೊರ್ಸ್ತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಕರ್ಕು. “ಹ್ವಾ ಮಾಲಿಂಗ, ಆ ಚರುನ ಯಾರ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾತ್ರ್ ಮರಾಯ, ಎರಡ್ ಕಾಣಿ ಹಾಕುಲೆ.. “. ಅಂದೇಳಿ ಬೆಡ್ಕನ್ಡಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಮಾಲಿಂಗ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಬೈಕಂತಾ ಎರಡ್ ಕಾಣಿ ಹಾಕ್ದ. ಕರ್ಕು ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಓಣಿ ಮೇಲ್ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾದಳ್. “ಅಯ್ಯೋ.. ನಾನ್ ಬಂದ್ ವಿಷ್ಯಾನೆ ಹೇಳುದ್ ನೆನ್ಪ್ ಹೊಯಿತ್ ಕಾಣ್, ಹಾ.. ನಾಳಿಗ್ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳಿಗ್ ಒಂದ್ ದಿನ ನೀನ್ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೂ ತಕನ್ಡ್ ಬರ್ಬೆಡ. ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೋ ಆಗ್ದಾ..? “ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಓ, ಹೌದಾ ಮೂಕಕ್ಕ, ಹೇಳದ್ದ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತ್ ಕಾಣಿ ಇಲ್ದಿರೆ ನಾಳಿಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತಿದಿದಿ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ.. ಅಡ್ಡಿಲ ಮೂಕಕ್ಕ ನಾಳಿಗ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಿಲ್ಸ್ತಿ ಮರ್ರೆ.. “” ಅಂದೇಳಿ ಪ್ಯಾಂಕು, ಪ್ಯಾಂಕು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರ್ಟ. ಮೂಕಕ್ಕ ಕೋಳಿನ ಎಬ್ಬ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟಳ್.

      

        ಅವತ್ತ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ. Election ದಿವ್ಸ. ಸುಮಾರ್ ಜನ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಊರಿಗ್ ಇಳ್ದಿರ್. ಮಾಲಿಂಗ ಸುಮಾರ್ ನಮ್ಮನಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಯಿ ಬೇಳೂರಿಂದ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗೆ ಹೊಯಿಟ. ಬೇಳೂರಿಂದ ಬಡಾಬೆಟ್ಟ್ ಶಾಲಿಹತ್ರ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ ಪಣ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಅಡ್ಡ್ ಹಾಕಿ “ನೀವ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕಕೆ. ಓಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ಮುಂದ್ ಹ್ವಾಪುಕೇ ಇಲ್ಲ..” ಅಂದೇಳಿ ಗಾಡಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕಂಡ್ರ್. ಇನ್ನೆಂತ ಸಾವುದ್ ಓಟ್ ಹಾಕುವಲೊರಿಗೂ ಇವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಆಂದೆಳಿ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳ್ದ್ರ್. ಇಳ್ದರ್ ಹಾಂಗೆ ಶಾಲಿ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಕ್ರ್, ದೊಡ್ಡ್ lineಯೆ ಓಟ್ ಹಾಕುಕ್ ನಿಂತಿತ್. “ಹ್ವಾ ಮಾಬ್ಲ, line ದೊಡ್ಡದ್ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ನೀನ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹೋಗ್, ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಹೀಂಗೆ ಬಾ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ತ ಇರ್ತಿ..” ಆಂದೆಳಿ driver ಹತ್ರ ಹೆಳ್ದ. ಮೂಕಕ್ಕ ಇವತ್ತ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಆಗ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳದ್ದ್ ವಿಷ್ಯ driverರಿಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣಂಗೆ ನೆನ್ಪ್ ಹೊಯಿತ್ . ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಬ್ಲ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಕನ್ಡ್ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ.

       “ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ..” ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತ ಮಾಬ್ಲ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸ್ದ. ಸೋಮು ಸರ್ಕಲ್ ಸೋಮು ಮೀನ್ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಂದಳ್. “ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಬರ್ಲ್ಯ ಮಾಬ್ಲಾ.. ” ರಾಗ ಎಳಿತ ಕೇಂಡಳ್. “ನೀವ್ ಮೀನ್ ತಕಂಬುಕ್ ಬಂದದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣನ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಂದದ್ದ.. ” ಆಂದೆಳಿ ಕೇಂಡ್, “ ಹಸಿ ಬಂಗಡಿ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ, 20 ರೂಪಾಯಿಗ್ 3, ದೊಡ್ಡದ್ ಹೆಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿ ಬನಿ ” ಅಂದ ಮಾಬ್ಲ. “20 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಮೂರೆಯಾ?, ಅಯ್ಯಬ್ಬ, 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 3 ಕೊಡುದಾರ್ ತಕಂತಿ” ಅಂದಳ್ ಸೋಮು. “ಸುಮ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ ಆಡಿ ನನ್ time waste ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಬೇಕಾರ್ ತಕಣಿ, ಇಲ್ದಿರ್ ನಾನ್ ಮೇಲ್ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ start ಮಾಡಿ “ಈ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತೂ ತಕಂತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಗ್ ತ್ಯವುಡ್ಸ್ಕಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಯ, ನಮ್ time waste ಮಾಡತ್ತ್” ಅಂದೆಳಿ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಮುಂದ್ ಹೊರ್ಟ.

       “ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ..” ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹಿಂದ್ ಬಂದ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಮಾಬ್ಲ. ಶಬ್ದ ಕೆಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಂತ್. “ಹೆಣಾ ದಿವಿಯಾ, ಯಾರ್ ಬಂದದ್ದ್ ಕಾಣ್, ಮಾಲಿಂಗಂಗೆ ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದಿದಿ, ಅವ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೈಬ ಬಂದ್ನ ಕಾಣ್ ..” ಅಂದೆಳಿ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಹೆಳ್ದಳ್. “ಅದ್ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಬಂದದ್ದ್..” ಅಂದಳ್ ದಿವಿ. “ಯಂತ!!, ಅವ್ನಿಗ್ ಇವತ್ತ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್, ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳದ್ದಕ್ಕ್ ಅಕ್ಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡಿನ, ತಡೆ ಹೋಯಿ ಬೆರ್ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಮನಿ ಹಿಂದ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಹ್ವಾದಳ್.

       “ಮಾಲಿಂಗ. ಮಾಲಿಂಗ.. ನಿಂಗ್ ಬಾಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ್ಯ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತ್ ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದೆಳಿ, ಆರೂ ನೀನ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಳ್. “ಮೂಕಕ್ಕ, ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಬರ್ಲ ಇವತ್ತ್, ಅವ್ರ್ ಯಂತ ಹೆಳ್ಳ ಮರ್ರೆ, ಇಲ್ದಿರ್ ನಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ..” ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗ. “ನಿಂಗ್ ಹೆಳ್ರ್ ಯೆನ್ ಪ್ರಯೋಜ್ನ, ನಾಳಿಗ್ ಅವ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ್ ನಿಲ್ಸುಕ್ ಬಿಡ್ತ್ನಾ ಕಾಣ್, ಈಗ ನೀನ್ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ. ದೇವ್ರ್ ಕಾರ್ಯ ಆತಿತ್ತ್, ನೀನ್ ಹೊರ್ಡ್... ” ಅಂದೆಳಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ದಳ್. “ಅಕ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿಗ್ ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಕೆ ಹ್ವಾತಿ ಮರ್ರೆ, ಆ ಪಾಟಿ ಕೂಗುದ್ ಯಂತಕೆ, ನೀವ್ ಹೊಯ್ನಿ, ನಾನ್ ಇವ್ರಿಗ್ ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹ್ವಾತಿ..” ಅಂದ ಮಾಬ್ಲ. “ಎನಂದೆ.. ನಂಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡುವಷ್ಟ್ ಸೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ, ಹೇಳ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹ್ವಾತ ಇರ್. ಅಷ್ಟೆ. ನಾಳಿನ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮೀನ್ ನಿಲ್ಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಜಾಗ್ರತಿ ಕಂಡ್ಕೊ. ಈಗ ಹೊಯ್ದಿರ್ ನಾನೇ ಮೀನ್ ಪೂರಾ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಂಗೆ ಎದ್ರ್ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ.. ಇವಕ್ಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡುದಲ್ದೆ ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಕೆಣ್ಕ್... (ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಕಣ್ಡ್ಕಂಡ್) ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿತ್ಕಂಡ್ ಯಂತ ಮಾಡ್ತೀದ್ರಿ, ಹೊಯ್ನಿ ಹೊಯ್ನಿ ಇನ್ನ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ, ಹೊಯ್ನಿ ಹೊಯ್ನಿ..” ಸಿಟ್ಟಿನೆಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರ್ಸ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಎನ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ದರ್ ಕಂಡೆಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ, ಯೆನ್ ಇಲ್ಲ್ ಅಲ್ದಿರ್ ಬೇರೆ ಬದೆಗ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸುಕ್ ಆತಿಲ್ಯ. ಹೆಂಗಸ್ರಿಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಗಾಂಚಲಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಆಗ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಗಾಡಿನ reverse ತೆಗುಕ್ ಹೊಯಿಟ. ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಕರಿಯಣ್ಣನ್ ಮನಿ ಕಬ್ಬಾರ ಹುಂಜ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹೆಯಿಡಿ ನ ಬೆರ್ಸ್ಕ ಬಂತ್. ಮಾಬ್ಲ reverse ತೆಗುವತಿಗ್ ಹೆಯಿಡಿ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷದ ಚಕ್ರಕ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತೇ ಹೊಯಿತ್. ಇದನ್ನ್ ಕಂಡದ್ದೆ ತಡ ಮೂಕಕ್ಕ ಕೂಗುಕ್ ಹಿಡ್ದಳ್. ಮೂಕಕ್ಕನ ಹಿಡಿ ಶಾಪದ ಬೈಗುಳ ಶುರು ಆಪೂದ್ರೋಳ್ಗೆ ಮಾಬ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಓಡಿ ಹ್ವದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮನಿಕಂಬುದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಪಾಪ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಮೂಕಕ್ಕನ ಬಾಯಿಗ್ ಹೆದ್ರಿ ಮೀನ್ ತಪ್ಪುದೆ ಕೈದ್ ಮಾಡ್ದ. ಸಣ್ಣ communication gap ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅದು ಅಲ್ದೇ ಕಬ್ಬಾರನ್ ಜವ್ವನು ಕೌಂಚ್ಕ ಹ್ವಾಪುಕೆ ಅಷ್ಟೋತಿಗೆ ಅದ್ ಹೆಯಿಡಿನ ಮೆಟ್ಟುಕ್ ಹೊಯಿಕ. ಕಡಿಕು ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಹೆಯಿಡಿ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕಂಡೆಗೆ ಏಕ ಪತಿ ವೃತಸ್ತೆ ಯಾಯಿ ಉಳ್ದಳ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸತ್ತಳ್.

    “ಶೆಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ್ ಬಪ್ಪುಲ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿ, ಬನಿ.. ಹ್ವಾಯಿ.. ” ಮಾಲಿಂಗ ಹ್ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಗಿಯಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇವ್ಳ್ ಎಷ್ಟಪ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಳ್ ಕಾಣ್ಕ್. 

ರಚನೆ -ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
--------------------
ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ 


ಚಿತ್ರ-ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಲ 

ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 29, 2013

ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ...(ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಡುಗನ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ...)

        ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾನ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಅವತ್ತು sholey hills ನಲ್ಲಿ  ಬಿಟ್ಟಿ johney walker ಕುಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ.  ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ.

         ಒಂದಾನೊಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನೊ ಬ್ರಮ್ಹಾಂಡ ದಲ್ಲಿ ಎದ್ವಾ, ತದ್ವ enjoy ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ ಹುಡ್ಗ engineering ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವ್ನ ತರಾನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು-ಬೇಡದೆ ಇರೋವಷ್ಟು ಹುಡುಗ್ರು, ಹುಡ್ಗಿರೂ ಬಂದು ದಬಾಕೋಂಡ್ರು. ಇಂತ time ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋ ಚತುರತೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ VTU ಅನ್ನೊ central jail ನಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರ್ಗು ಮನೆಯವ್ರು ಪುಡಿ ಕಾಸಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀದ್ರೂ. ಅದೂ ನಿಂತ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ job ಅನ್ನೊ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು complete ಆಗಿ footpath ಗೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೆನ್ ಮಾಡೋದು senior ಅನ್ನೊ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀರೊ so called professionals ಹತ್ರ resume ಅನ್ನೊ ಬಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೋಂಡು facebookನಲ್ಲೂ, gmail ನಲ್ಲೂ sms ನಲ್ಲೂ ಬೆಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ 5 ಪೈಸೆ ಬಿಸಾಕ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ direct ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು deal ಮಾಡೋಕೂ try ಮಾಡ್ದೆ. ಊಹೂ.. ಕ್ಯಾ ರೇ?? ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆನ್ ಮಾಡೋದು ಬೀದಿಗ್ ಬಂದು “ಅಣ್ಣಾ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ, ಅಕ್ಕೊ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ” ಅಂತ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ.

      ಇಂತಿಪ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು, ಅನೇಕನೇಕ company ಗಳ door-mat ಗಳನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ “ ನಾವು ಬೇಜಾನ್ ಕಲ್ತಿದಿವಿ, ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಹುದಹುದೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಕು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಿ..” ಎನ್ನುತ್ತ ಅಂಗಲಾಚಿದೆವು.  ಕೆಲವ್ರು "ಪಾಪ" ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಗೆ interview ಅನ್ನೋ ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ಟೋವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಿನ ಬೆಸ್ಕೋಂಡು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಕಡೆಗೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಛಿದ್ರ-ಛಿದ್ರವಾಯ್ತೆ ವಿನಹ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡೋದ್ರೋಳ್ಗೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರಚಂಡ ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. “ Every ಡಾಗ್ has a day, ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ every engineer has a day. ನನ್ ಮಕ್ಳ ನಂಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿನ ನಿಮ್ಮ company empoyeesನ  interview ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಗ್ನಿ ಗೂಟ..”.

       One fine day ನಮ್ಗು ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು. Trim ಮಾಡಿರೊ ಮೀಸೆನ ಹಾಗೆ ತಿರುವೊಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು miss ಹೊಡಿತಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ “ಪ್ರತಿಜ್ನೆ”.  ಹಂಗು ಹಿಂಗು 3-4 ವರ್ಷ ತಳ್ಕೋಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಕಿಸೆಲಿ ಬೇರೆಯವರ visiting card ಬದ್ಲು credit cards ಬಂದವು. black and white ಫೋನ್ ಹೋಗಿ colour ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪುರ jeans ಹೋಗಿ branded ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ..  ನಾನ್ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತೊಂದ್ ಅನಾಮಿಕ call ಬಂತು. “ಹೀಗ್ ಹೀಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ?? ”ಅಂದ್ರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅನಾಮಿಕ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ HR. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಯೆಲ್ಲಾ ಹತ್ತ್-ಹತ್ರ ditto-ditto. Developer ಕೇಳಿದ್ದೂ corner side cubicle, manager ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು corner side cubicle. “ನಾಳೆ walk-in ಇದೆ, ನೀವು candidates interviews ತಗೋಬೇಕು...... “ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೊ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕೆಳಸ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ buildup ಕೊಟ್ವಿ. “ oh.. sorry, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ.. ” ಇಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ “ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ contact ಮಾಡ್ತೀನಿ” ಅಂದ್ ಬಿಟ್ರು ನಂ HR. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ buildup ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನ್ free ಮಾಡ್ಕೊತಿನಿ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋಳಕ್ಕೆ ”ಅಂತ convince ಮಾಡ್ದೆ.

      ಯುದ್ದ ಸನ್ನದ್ದ ನಾದ ದಿಲೀಪ, ಕಡೆಗೂ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಇಬ್ಬರ interview ಮುಗಿತು, ಮೂರನೆಯವನ resume ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ “ಹಾ ಹಾ ಹಾ.. ಅದೇ ಆ ನನ್ನ ವೈರಿ company ಯ candidate.” ಕಿವಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೊನಿಗೆ ear bud ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು, ಎದೆನ ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋಂಡು, ಹಲ್ಲನ್ನ ಮಸೆಯುತ್ತಾ, ಕಾಲ್ಮೆಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಬಾಣನ.. ವೈರಿಯ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಚೆಂಡಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ್ ಬಾಣ ನಮ್ಗೆ ವಪಾಸ್ ಬಂತು. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಕಂಡೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ವಪಾಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧೇಷಾಗ್ನಿಯೊಂದು ನಂದಿ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಆ candidate ಎನಾದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ confidential ಕಣ್ರಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.

-ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)ಬುಧವಾರ, ಮೇ 1, 2013

ಗಾಂಧಿ ನೋಟು               ---೧---
ಹತ್ತಿ ಮಾಮರವೊಂದು ಕೊಯ್ದ ಕಾಯ್ಗಳ
ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮಾಡಿದ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ
ಕೊಟ್ಟರೊಂದು ಗಾಂಧೀ ನೋಟು.
ನಗು ಮೊಗದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡಿದರು ಸನ್ನೆ
ಒಂದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸೊನ್ನೆ.

ನಿನ್ನೊಡೆಯ ನಾನು, ಕಾಲಿ ಕಾಗದ ನೀನು 
ಗರ್ವದಲಿ ಗದರಿಸಿದೆ, ಬಂದಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿದೆ
ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡದೆ, ಕಿಸೆಯ ಸಂದಿಯಲಿ.

              ---೨----
ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಾಳಕೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಕಂಡು,
ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ,ಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ 
ನಲ್ಲೆಯರೊಡಗೂಡಿ ನಲಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು 
ಗಾಂಧಿ ನೋಟು, ಪಲ್ಲಂಗದಲಿ ಕೂತು.

ಮತ್ತೆ ಪೌರುಷದಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ, ನನ್ನೆಡೆ ಕುಹಕಿಸಿ, 
ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದು, ಗಲ್ಲ ಮುರಿದು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ,
ನನ್ನೊಡೆಯ ನಾನೇ ಎಂದಿತು ಗರ್ವದಲಿ.

              ---೩----
ಚೌತಿ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತು, ವಂತಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ತುತ್ತು.
ಸರಸದಲಿ ಬೆರೆತಿದ್ದ ನೋಟಿನಂಗಿಯ ಎಳೆದು,
ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟನು ದೇಣಿಗೆಯ, ಗಾಂಧಿ ನೋಟಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ,
ಹುಡುಗರ ಪಂಕ್ತಿಗೆ, ಚೌತಿಯ ವಂತಿಗೆ.

ಮತ್ತೆ ಪಲಾಯನ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಹೊಸ ಮುಖದ ಕನ್ನಿಕೆಯರೊಡಗುಡಿ 
ಗಾಂಧಿ  ನೋಟು. ಪಲ್ಲಂಗದಲಿ ಕೂತು.

             ---೪---
ಸಿರಿವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೊಟು.
ಬಡತನಕ್ಕದು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದ್ವಂಸಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ಓಟು.
ಆಳುವ-ನಗುವ ಜನರೊಡೆ ಬೆರೆತು
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದಿದೆ.
ಬದುಕ ಬವಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ಬಣ್ಣವು ಮಾಸಿದೆ.
ಆದರೇಂದಿಗೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ನೋಟಿನ ಬೆಲೆ.

ಬದಲಾಗು ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳದೆ 
ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ, ಕೊಳೆತು ಕೊಲ್ಲದಿರು ನನ್ನ ಬೆಲೆ. 
ಎನ್ನುತಲಿತ್ತು ಗಾಂಧಿ  ನೋಟು. ಪಲ್ಲಂಗದಲಿ ಕೂತು.

-ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2013

ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ (ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ)

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬoದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕoಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

"ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ .. ಮಗಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಆ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಕಾಣ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗ್ ಹಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ.. ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ.... ಏ ವಾದಿರಾಜ, ಆ ದ್ಯನ (ದನ) ಗ್ಯಲಿತ್ತಲ ಮರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲ್ ಹಾಕುಲೇ.. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಇವಕ್ಕೆ... ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ..." ಸುಬ್ರಾಯ್ ಬಟ್ರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರು ಆಪುದೆ ಹೀಂಗೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಟ್ಟಿ ಟೈಮ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗೆ ಎದ್ದ್ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಗದ್ದೆ ಬದಿಗ ಹೋಯಿ ಆಗಿಗೆದ್ದಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿ  ಹಾಂಗೆ  ಅಗಿನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್, "ಆ ಪಾಟಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕ್ರು ಅಗಿಯೆ ಎಳುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ್ ಯಂತಮಾಡುದ್  ..? ದೇವ್ರೇ ಬಲ್ಲ. ಈ ಸಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಸಯಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಬಗ್ ಇತ್ತ್" ಮನಸಿನೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಬಂದ್ರ್. "ಹೆಣಾ, ನಾ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೋಯಿ ಸಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಬತ್ತಿ, ಹಾಂಗೆ ಮೂಕಕ್ಕಂದ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಾನ ಬಂದ್ ತನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದ್ ಹೇಳ್ .." ಅಂದೆಳಿ ಕೈ ಚೀಲ ಬಗಲಿಗ್ ಹೈಕಂಡ್, ಜೆಲ್ ಕ್ವಡಿ  ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್. "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ನಂಗೆ round ಟಿಕ್ಲಿ, ಲಾಲ್ ಗಂಧ ತಕಂಡ್ ಬನಿ.." ಅಂದಳ್ ಮಗಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. "ಈ ಮಳೆಗ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ವರಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ್ ಅಂಗಡೆಗ್ ತಕೋ, ಪತಾಸ್ ಮೇಲ್ 20 ರುಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದಿ ಕಾಣ್" ಪಂಜಿನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕೈಯೇಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ , ಕ್ವಡಿನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯೇಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬೈಲ್ ಮೇಲ್ ನಡ್ಕಂಡ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್.

                  


ಮೇಲ್ತಾರ್ ಬೈಲ್ ದಾಂಟಿ ಹಾಂಗೆ ಹ್ವಳಿ ಹತ್ರ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಕರಿಯ ಹೂಂಟಿ ಮಾಡತ್ತ್ ಕಂಡ್ "ಹ್ವಾ ಕರಿಯ, ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ನಮ್ಮನಿ ಗ್ಯದ್ದಿ ನೀರ್ ಕಡಿಬ್ಯಡ, ಕಳ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ವರ್ಗ್ ಹ್ವಾತ್ತ್.. ನಿತ್ಯನ್ ಮನಿ ಗೆದ್ದಿ ಮೇಲ್ ಬೇಕರ್ ನೀರ್ ಕಡ್ಕೊ, ಗುತಯ್ತಾ ??" ಅಂದ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಕ್ಕ್ ಮರ್ರೆ, ನಂಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಯ, ಅದ್ ಹೌದ್, ಎಂತ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೋಯಿಟ್ರ್ಯಾ ??.." ಅಂದ ಕರಿಯ. "ಹೌದ್ ಮರೆ, ಸಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೆಳಿ ಹೊಯಿಟಿ" ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ರ್ ಬಟ್ಟ್ರ್. ಇಶ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಚಿಗೆ ಮೊವ್ವತ್ತನೆಗ್ ಅಗಿ ಬೆಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ್ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ಕಂಡ್ ಬೇಗೆ ಬೇಗೆ ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸುಕೇತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜದ್ ದಿನ ಬಟ್ರನ್ ಕರುಕ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರ್ ಮಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಗ್ ಕರ್ಕಂಡ್  ಹೋಯಿ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರ್ಸುವತಿಗೆ ಬಟ್ರ ಮನಿ ನಾಯಿ ಬಂದ್ ಬೊಗಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ್ ಕಾಲ್ ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ದನ್ ಇವ. ಇವ್ನಿಗೂ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗು ಚಣ್ಣಕೆ ಲವ್. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದೆ ಶಾಲೇಗ್ ಓದ್ದರ್. ಸುಕೇತ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಸೆಗ್ 3 ವರ್ಷ ಫೈಲ್ ಆಯಿ ಉಳ್ಕಂಡ, ಆ ಟೈಮೆಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲೀಗ್ ಬಂದಳ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಮೊದ್ಲೆ ಓದೂಕ್  ಬತ್ತಿರ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಅವ್ಳ ಹತ್ರ ಹೋಯಿ "ನಂಗೆ ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ (ಗಣಿತ) ಹೇಳಿಕೊಡ್ತ್ರಿಯಾ ಶಾಲಿ ಮುಗ್ದರ್ ಮೇಲೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಪೀಟಿಕಿ ಹಾಕ್ದ. ನಮ್ಮ ಸುಕೇತ ಜೀವ್ದೇಗ್ ಸಮ ಇದ್ದ. ದಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ 2 ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಸ್ತಿದ್ದ. ಹೈ ಸ್ಕೂಲೆಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪುಕೋಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹವಾ  maintain ಮಾಡಿದ . ಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ್  ಎಲ್ಲ ಮನಿಗ್  ಹ್ವಾರ್  ಮೆಲ್ ಲವ್ tuition  ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ . "ಇವಳೆ  ಇದ  ಹ್ಯಾಂಗ್  ಮಾಡುದ್ ಮರತಿ . ನಂಗ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತ್ಯಾ ??..." ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ತಾ  ಕೈ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ ಸುಕೆತ . ಅಂದ್  ಹಾಂಗೆ ನಮ್ ` ಬಟ್ರ  ಮಗ್ಳ್  ಏನ್  ಪಾಪ್ದಳ್  ಅಲ್ಲ , ಅವ್ಳಿಗ್  ಅವ  tuition ಹೇಳುಕ್ ಕೇಂಡಾಗ್ಲೆ ಗುತಯ್ತ್ , ಇದ್  maths  tuition  ಅಲ್ಲಾ , love tuition  ಅಂದೆಳಿ. ಶಾಲಿ ಒಳಗೆ  ಸುರು ಆದ್ದ್  tuition ಹಾಂಗೆ ಹಾಡಿ  ಬದೆಗ್ ಮುಂದ್ ವರಿತ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ್  ಪ್ರಾಣ  ಕೊಡುವಷ್ಟು , ಪ್ರಾಣ  ಬಿಡುವಷ್ಟು , ಕಡಿಕೆ ಪ್ರಾಣ  ತೆಗುವಷ್ಟು  ಅಂಟ್ ಕಂಡ್  ಬಿಟ್ರ್ .

                              


ಮಳಿ(ಮಳೆ) ಹಾಂಗೆ ಚಣ್ಣಕೆ ಹನಿತಿತ್ತ್. ಬಟ್ರ್  ಮಣೂರು  ದಾಂಟಿ, ಹೋರಿ ಪೈರ್  ಹತ್ರ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಮಳಿ  ಜೋರ್ ಅಯಿತ್. ಇನ್ ಯಂತ ಸಾವುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋರಿ ಪೈರ್  ಹತ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣನ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗ್  ಹ್ವಾರ್ . "ಯಂತ ಕಿಚ್ಚಿಡಿದ್ದ್  ಮಳಿ ಮರೆ , ಮನ್ಸ್ರ್  ಜಾತಿ ನ್ಯಡ್ಕ  ಹ್ವಪುಕ್  ಆಪುದಲ್ಲ , ಒಂದ್ ಗನ  ಚಾ ಹಾಕ್ ಮರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕಂಡ್ " ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣನ ಹತ್ರ . "ಬನ್ನಿ ಬಟ್ರೆ ಒಳ್ಗೆ , ಮಳಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ತ್  ಬಂದ್ ಕೂಕಣಿ ಅಡ್ಡಿಲ , special  ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ."ಅಂದೆಳಿ ಚಾ  ಮಾಡುಕ್ ಹ್ವಾರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ. ಜಗ್ನತಣ್ಣ  ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಶವ್  ಅವಲಕ್ಕಿ  ಜೊತಿಗೆ ಚಾ ಕುಡಿತ ಕುತಿರ್  ಅವ್ರನ್ನ್ ಕಂಡ್  ಬಟ್ರ್  "ಹ್ವಾ  ಜಗ್ನಾಥ , ಇವತ್ತ್ ಯಂತ ನಟ್ಟಿ  ಇಲ್ಯನ , ಆರಮಾಯಿ ಚಾ ,ತಿಂಡಿ  ತಿಂತಿದ್ದೆ..." ಅಂದ್ರ್ . "ಇಲ್ಲ ಮರ್ರೆ , ಮೂಕಕ್ಕ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹೂಗಿನ್ ಕೊನಿ  ತಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ದಳ್  ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟಿಗ್  ಬಂದದ್ದ್. ಈ ಮಳಿ ಜಾಸ್ತಿ  ಆಯ್ತಲ  ಅಂದೆಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗ್  ಬಂದ್ ಕೂತಿದಿ . ನೀವ್ ಯಂತ ಮರ್ರೆ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಯ , ಅಲ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ವೇನೋ ಅಂದ್ರ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ. " "ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪ  ಅನ್ದೆಲಿ ಬಂದಿ , ತನುಹಾಕುಕ್ ಮದ್ಯಾನ ಬತ್ತಿ ಅಂದೆಳಿ  ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳುಕ್ ನಮ್ ಮನಿ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕಿ ಬಂದಿದಿ, ಇಲ್ ಕಂಡ್ರ್ ಈ ಪಾಟಿ ಮಳಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ ಮರೆ, ಗೆದ್ದಿ ಕಳ್ಕ್ ಪೂರ ಹೆರ್ಗ್ ಹ್ವತ್ತೇನೋ" ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಲಿ ಮೇಲ್ ಹಗೂರಕ್ಕ್ ಕೂಕಂತ "ಈ ಬ್ಯಾಸಯೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂಬಂಗ್ ಆತಿತ್ತ್, ಎಷ್ಟ್ ವದ್ಕಂಡ್ ಕೆಲ್ಸ  ಮಾಡರು ಕಡಿಕ್ ಕೊಚ್ಚ್ ಕೊಡುಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಉಳಿತಿಲ್ಲ" ಅಂದ್ರ  ಬಟ್ರ್ ಬೆಜರೆಗೆ. "ಹೌದ್  ಮರ್ರೆ, ನಾನು ವದ್ಕಂಡ್, ವದ್ಕಂಡ್ ಅಸೊಲಿ ಆಯಿ ಈ ಬ್ಯಾಸಯಿ ರಗಳಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದೆಳಿ ನಟ್ಟಿ  ಮಾಡುದ್ ಕೈದೆ ಮಾಡ್ದಿ. ನಮ್ಮನಿ ಗಂಡ್ ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡತ್ತ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯೇಗ್ ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್  ಸಿಕ್ಕತ್ತ್, ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂಗಡಿ ಮೀನ್  ಆದ್ರೂ ಉಂಡದ್ದ್ ಮೈಗ್  ಹಿಡಿತಿತ್ತ್. ಆ ಗ್ಯದ್ದಿ ಸಾರಕ್ಕ್ ಹಾಕು ದುಡ್ಡ್ ಉಳ್ಸಿರ್, ಮಣೂರ್  ರಸ್ತಿ ಬದೆಗ್ ಜಾಗ ತಕಂಡ್ಳಕ್  ಇದಿತೇನೋ... " ಅಂದ್ರ್  ಬೇಜಾರೆಗೆ ಜಗ್ನಾತಣ್ಣ. " "ಅಯ್ಯೋ, ನೀವ್ ಯಂತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಜಗ್ನಾಥಣ್ಣ , ಅವ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಹೂಂಟಿ ಸದಿಯ ಮರ್ರೆ, ಹೊದ್ ವರ್ಷ ನಟ್ಟಿ  ಸುರೆಗ್ ಇದೆ ಹೋರಿ ಪೈರಿಂದ ಒಂದ್ ಜೋಡ್ ಹೋರಿ ತಕಂಡ್ ಹೋಯಿ, ಎಲ್ಲರ್ ಮನಿ  ಹೂಂಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ್ ಕಾರ್ ತಕಂಬುಕ್ ಓಡ್ ಆಡ್ತಾ ಮರ್ರೆ. ಬೇರೆಯರನ್ನ್ ಹೈಕಂಡ್ ಸಾಗೊಳ್ಳಿ  ಮಾಡುಕಿಂತ, ಬೇರೆಯರ್ ಮನೆಗ್ ಹೂಂಟಿ ಮಾಡುದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮರ್ರೆ .." ಚಾ ಹಾಕ್ತ ಹೇಳ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ.

      ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡೆಗ್ ಆಪತಿಗೆ ಶಾನಾಡಿ ಸಿದ್ದ ಗೂಡಂಗಡಿಗ್ ಬಂದ್ "ಹ್ವಾಯಿ ಬೋಜುವಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಕಟ್ಟ್ ಬೀಡಿ, ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ ಕೊಡಿ ಮರ್ರೆ,.." "ಹೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಎಂತ ಈ  ಜಮ್ ಕೊರ್ಜಿ ಮಳೆಗ್, ಇಷ್ಟ್  ದೂರ ಪಾದ ಬೆಳ್ಸಿರಿ. ಬನಿ ಒಳ್ಗೆ.."ಅಂದೆಳಿ ಒಳಗ್  ಕರದ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಈ ಹಪ್ಪ್ ಮಳಿ(ಮಳೆ) ಒಳಗೆ ಯಂತ ಮಾಡುಕು ಆಯಿಲ ಮರ್ರೆ. ನಮ್  ನೆಂಟರಿಗ್ ಮದಿ ಕಾಗ್ದ ಕೊಡುವ ಅಂದ್  ಬಂದ್ ಮರ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಾನ ಅಯಿತ್, ನಾಳಿಗ್  ಬೇರೆ ನಟ್ಟಿ ಹಮ್ಸ್ಕಂಡಿದಿ ಇವತ್ತ್ ಈಚಿ ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ಸಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಳಿ (ಮಳೆ) ಒಳ್ಗೆ ಯಾಪಾರ ಪೂರ ಬುಡ ಮೇಲಾಯ್ತ್, ಹ್ವಾ ಇದೆ ತಿಂಗಳ್ 19ನೆ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ್ ಮದಿ ಮರೆ, unity hall ಗೆ. ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ,ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕಂಡ್ ಬರ್ಕ್, ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಕಾಗದ ಕೊಡುವಷ್ಟ್ time ಇಲ್ಲ ಮರೆ" ಅಂದೆಳಿ ಕೈ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದ್ ಮದಿ ಕಾಗ್ದ  ತೆಗ್ದ್  ಬೋಜುವಣ್ಣ ನಿಗೆ ಕೊಡುಕ್ ಹ್ವಾರ್. ಕೈಯೇಗ್ ಚಾ ಲೋಟ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ "ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಕಣಿ ಮರ್ರೆ, ಎಗಳಿಕೂ  urgent ನಿಮ್ಗೆ, ಇಗಣಿ ಚಾ ಕುಡಿನಿ" ಅಂದೆಳಿ ಸಿದ್ದ ಣಂಗೆ ಚಾ ಕೊಟ್ಟ್ , ಮದಿ  ಕಾಗದ ಓದು ಸುರು ಮಾಡರ್. "ನಂಟಸ್ತಿಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ.." ರಾಗ ಎಳಿತ ಕೆಂಡ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಬಿದ್ಕಲ್ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಿ ಗೆದ್ದಿ ಕುಸ್ಲ ಶೆಟ್ರ್ ಮಗನೆ, ಆವಾ ಈಗ ಫಾರಿನೆಗ್ ಇದ್ದ ಮರ್ರೆ. ಮದಿ  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತ ಅಂಬ್ರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ್ urgent ಗ್ ಮದಿ ಹಂಸ್ಕಂಡದ್ದ್.."ಅಂದ್ರ್  ಸಿದ್ದಣ್ಣ. "ವರದಕ್ಷಿಣಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ರೆ..."ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡ್ರ  ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಅವ್ರ್  ಯಂತ ಕೆಂಡ್ಲ ಮರೆ, ಆದ್ರೂ  ಸುಮ್ನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಸುಕ್  ಆತ್ತಾ. ಮಕ್ಕಿ ಮೆಲ್ ೨ ಎಕ್ರಿ ಹಾಡಿ ಹೊದ್ ವರ್ಷ ತಕಂಡಿನಲ , ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿದಿ" ಹೀಂಗ್ ಅಂತ ಚಾ ಲೋಟ ಕೆಳಗ್ ಇಟ್ "ನಾನ್ ಬತ್ತಿ ಮಾರಾಯ, ಇವತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗರು ಮಾಡಿ ಕೋಟ ಪ್ಯಾಟಿ  ಹೇಳಿಕಿ ಪುರೆಸ್ಕ್ ಮಾರಾಯ, ಇಲ್ದಿರ್ ಕರ್ಕು ಹಿಡಿಸುಡಿ ತಕಂತಳ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬತ್ತಿ ಹ್ವಾ, ಮದಿಗ್ ತಪ್ಪದೆ ಬಾ ..." ಅಂದೆಳಿ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್.

  "ಇದ್ ನಮ್ ಗುಡ್ನರಿ ಕಲ್ ಕರ್ಕು ಗಂಡ ಅಲ್ದನ, ಕುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ದಿನ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದಿನಲ ಮರೆ, ಅವ್ನೆ ಅಲ್ದಾ ಇವ.." ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೆಂಡರ್ ಜಗ್ನತಣ್ಣ. "ಹೌದೆ, ಅವ್ನೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನಿ ಪೈಕಿ. ಈಗ ಕುಡುದ್ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ್ , ಹೆಂಡ್ತಿನ ಮನಿಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಯಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಇದ್ರ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಸಾಯಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ , ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಂಡಿರ್. ಹೊದ್ ಸಲ ನೂರ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್  ಬತ್ತ ಮಾರಿರ್ ಅಂಬ್ರ್ ಮರ್ರೆ.."ಹುಬ್ಬ್ ಹಾರ್ಸಿ ಹೇಳ್ದ ಬೋಜುವಣ್ಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರಿಗ್ " ೧೦೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬತ್ತ " ಅಂಬು ಶಬ್ದ ಕೆಮೆಗ್ ಗುಯಿ ಗುಟ್ಟುಕ್ ಸುರು ಅಯಿತ್. "ಯಂತಾ .. ೧೦೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬತ್ತುವಾ ??? ಅದ್  ಯಂತ ಬ್ಯಾಸಾಯಿ  ಮರೆ , ನಾನು ಕತ್ತಿ(ಕತ್ತೆ)  ಕಂಡೆಗ್ ದುಡಿತಿದ್ದಿ, ನಮ್ದು ಆ ಪಾಟಿ ಗ್ಯದ್ದಿ  ಇತ್ತ್, ನಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗಳಿಕೂ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡುಕ್ ಆಯಿಲ ಅಲ ಮರೆ.. ಆವಾ ಯಂತ ಸಾರ ಹಾಕ್ತ್ನಂಬ್ರ್ ಮರೆ.. ಹಂಗರ್  ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಅವ್ನ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಯಂತ ಇತ್ತ್  ಮರೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂಡ್ರ್ ಬೋಜುನ. ". "ಈಗ ಯಾರ್ ಮನಿ(ಮನೆ) ಗೆದ್ದಿ ಮಣ್ಣೆಗೂ ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಯೇ, ಇನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಸಾರ ಹಾಕಿ ಪುರೆಸುದ್ ಹೌದೆ ?, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಆ ಸಾರ ಹಾಕ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಬ್ಯಳಿ (ಬೆಳೆ) ತೆಗಿಲಕ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪ್ಯಾಟಿಗೊಬ್ರ ಹಾಕದ್ದಲ್ಲ ಭಟ್ರೇ , ಅದ್ರ್  ಬದ್ಲ್, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ (ಗೊಬ್ಬರ) ಹಾಕದ್ದ್. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ ಕಾಣಿ.." ಅಂದ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಯಂತ ಮಾತಡ್ತೆ ಮರೆ, ಸಮ ಹೇಳುಲೆ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಅಂದ್ರ ಯಂತ ಮರೆ, ಕೊಳಿನ್ ಕೊಂದ್ ಗೊಬ್ರದೊಟ್ಟಿಗ್ mix ಮಾಡುದನ?, ಸಮ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳುಲೆ, ನಾನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂತಿದ್ದ್  ಮರೆ.."ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್ . "ನಾನ್ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮತ್ತ ನೀವ್ ಬೈತ್ರಿ ಅಂದೆಳಿ ಸುಮ್ನ್  ಆದಿ. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಮರ್ರೆ. ಗ್ಯದ್ದಿಗೆ ದ್ಯನಿನ್ ಸಗಣಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್  ಹಟ್ಟಿ ಗ್ವಬ್ರ ಮಾಡಿ ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಹಾಕತ್ತೋ, ಹಾಂಗೆ ಕೋಳಿ ಸಗಣಿ(ಹೇಲ್)ನ  ಸ್ವಲ್ಪ ದೆರ್ಲಿ (ದರಲೆ) ಒಟ್ಟಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಕುದ್ ಮರ್ರೆ. ಈ ಕೋಳಿ ಅದ್ -ಇದ್, ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತತ್ತಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ್  ಹೇಲೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತ್ ಅಂಬ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗ್ ಸಲ್ಪ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಂಡ್ ಅದ್ರ್ ಗ್ವಬ್ರನ ಒಟ್ಟ್  ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕ್ತ್ರ್. ನೀವ್ ಬ್ರಾಮಣ್ರ್  ಅಲ್ದ , ಹ್ಯಾಂಗು ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗ್ ಇದ್ ಹೇಳ್ಲ." ಅಂದ್ರ  ಜಗನ್ನಥಣ್ಣ. ಇದ್ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಬಟ್ರಿಗ್ ಶೆಡ್ಲ್ (ಸಿಡಿಲು) ಬಡ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಅಲ್ಲ ಜಗನ್ನಥ. ಇದೆಲ ಹೌದನ, ನಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಲ ಮರೆ, ಅಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಹೆಲೆಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸಾರ ಇತ್ತಮರೆ,.."ಆಶ್ಚರ್ಯದಗೆ ಕೆಂಡ್ರ್ . "ಹೌದೆ, ಬೇಕರ್ ನಮ್ ಮೂಕುನ(ಮೂಕಕ್ಕ) ಕೇಣಿ. ಅವ್ಳು ಈ ವರ್ಷ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರುನೆ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕದ್ದ್ ಮರ್ರೆ, ಆರು ನಿಮ್ಗ್ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ್ಸುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುಕ್ ಆತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಕಂಡರ್ ಎಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾ "ಅಂದ ಜಗನ್ನಥ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗೆ ಮಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತ್, ಜಗ್ನಥನ್ನ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಸಾಮನ್ ತಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಹ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ್ ಬಟ್ರ್  ಸಾರದ್ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ ಹೋಯಿ, ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ನೆನ್ಪಾಯಿ, ಸಾರ ತಕಣ್ದೆ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರದ್ ವಿಚಾರವೆ ಯೊಚ್ನಿ  ಮಾಡ್ತ 5 ರುಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ, ಒಂದ್ ಎಸ್ಲ್ ಹೊಯಿಸಪ್ಪ್(ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) ತಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಹ್ವಾಪು ಸುರು ಮಾಡ್ರ್.

ಮನಿಗ್ ಬಂದ್, ಹಂಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಗಂದ ಹಚ್ಕಂಡ್, "ಹೆಣಾ , ಮೂಕಕ್ಕನಿಗ್ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿ, ನಾಗರ ಬನದ್ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ " ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ ಎತ್ತಿ, ಒಂದ್ ಚೆಂಬಿಗೆ ತುಂಬ್ಸಿ, ತುಳಸಿ ಚಿಗ್ರ್ ಚೆಂಬೊಳ್ಗೆ ಹೈಕಂಡ್, "ಮಗಾ , ನಾನ್ ತನು ಹಾಕಿಕೆ ಬತ್ತಿ, ಉಂಬುಕ್  ready ಮಾಡಿ ಇಡ್ . ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಉಂಬುಕ್  ಬತ್ನ  ಕೆಣ್, ಆ ಗೇಟ್ ಹೈಕೊ , ಹಪ್ಪಿನ್ಕೆರಿ ಮನಿ ನಾಯಿ ಒಳಗ ಬತ್ತ್ ". "ಅಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ.." ಅಂದ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ವಾದಿರಜಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ಯ ಕೇಂಡಳ್ , ಆವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ , ಕುಷಿಯಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದ್ numberಗೆ phone ಮಾಡಿ "hello, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹೊಯಿರ್, ಅಣ್ಣ ಮನೆಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಒಳಗ್  ಮನಿಕಂಡಿರ್, ನೀನ್ ಬತ್ಯ..?? ಅಂದ್ ಕೆಂಡಲ್. "ನಂಗ್ ಗುತಾಯ್ತ್, ನಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹ್ವಾಪುದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿ.." ಅಂದೇಳಿ ಆಚಿ ಬದಿಯಿಂದ ಫೋನೆಗ್ ಉತ್ರ ಬಂತ್. ಆವಾ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ,   ಹಪ್ಪಿನ್ಕೆರಿ ಮನಿ ಸುಕೆತ. ಅದೇ ಅವಳ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಉಪ್ಪರ್ಗಿ(ಉಪ್ಪರಿಗೆ) ಯಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ long jump  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಕಾಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕು ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇಷ್ಟ್ signal ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ತಡ , ಆಚಿಗ್-ಈಚಿಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್  ಆಡ್ಸಿ, ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಕಂಡ್, gate open ಮಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಡಿಗ್ ಯೆಳ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿ ಒಂದ್ kiss ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ಳೂ ಏನೂ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಂಗೆ ಅವಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳ್ . "ಹೆಣಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ .. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂತ್ ಕಾಣ್.." ಅಜ್ಜಿ ಕೂಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್. "ತಕೊ, ನಿನ್ maths book. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಿ ಕಾಣ್, ಗುತಯ್ದಿರ್ ನಾಳಿಗ್  ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್.. "ಬಂದಿ ಅಜ್ಜಿ.."ಅಂತ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹ್ವದಳ್. "ಈಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಕೆತ ಅಲ್ಲೇ ಮಾವಿನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ತಾಳ್ಸಿ, ಆಚಿಗ್ ಮನ್ಕಂಡ್ ನಾಯಿಗ್ ಕಲ್ (ಕಲ್ಲು) ಕುಟ್ಟಿ, ಗೇಟ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ.


ಈಚಿ ಬದೆಗ್ ಬಟ್ರ್  ನಾಗ ಬನದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರ. ಮೂಕಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ನತಣ್ಣ  already ತನು ಹಾಕು ಸಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರಿಗೆ  ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರ್ .  ಬಟ್ರ್  ನಾಗ ಬನದ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿ, ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ clean ಮಾಡ್ತ "ಮೂಕುವ, ಸಿಯಾಳ  (ಏಳನೀರು ) ತರ್ಲ್ಯರ ?.." ಅಂದ್  ಕೆಂಡ್ರ್ . "ಅಯ್ಯೋ ಬಗ್ವಂತ್ನೆ , ಸಿಯಾಳ  ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಡಿಮಂಚದ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಕಿ ಬಂದದ್ದ ಮರ್ರೆ. ಹ್ವಾ ಜಗ್ನತ, ತಕ ಬಾ ಮರೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿ .." ಅಂದಳ್  ಜಗ್ನತನ್ನ ಕಂಡ್. ಜಗ್ನತಣ್ಣ ಸಿಯಾಳ ತಪ್ಪುಕ್ ಓಡಿ ಹ್ವಾರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಬಟ್ರ್ ಶುರು ಹಚ್ಕಂಡ್ರ್ "ಅಲ್ಲ , ಮೂಕು, ಅದೆಂತದೋ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಅಂಬ್ರ್ ನೀನ್ ಈ ಸಲ ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂಬ್ರಲ , ಅಡ್ಡಿಲ್ಯ  ಮರತಿ , ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲ್ ಕೊಡತ್ತನಾ.. ಮಂತ್ರದ ಜೋತಿಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರನು ಸೇರ್ಸಿ ನಾಗರ ಬನ ಎಲ್ಲ ತೊಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್ ಬಟ್ರ್. ಇದನ್ನ ಕೆಳದ್ದ್ ಮೂಕಕ್ಕನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿ "ನಿಮ್ಗ್ ಯಾರ್ ಹೇಳದ್ ಭಟ್ರೆ.. ಹೌದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಟ್ಟಿ ಸುರಿಗ್ ಹಾಕಿದಿ, ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಅಯಿತ್. ಕಳಿ  ಹಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆಗಿಯೂ  ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಎದ್ದಿತ್  ಯಾವ್ ಕಾಯ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ..." ಅಂದಳ್. ಇದನ್ನ ಕೆಂಡ್ ಭಟ್ರ್  "ನೀನ್ ಯಾರಿಗ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತಿ ಕಾಣ್, ಇಲ್ಲ ಅಂಬುಕ್  ಇಲ್ಲ..". "ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗ ಹೇಳುದ್ ಇಲ್ಲ, ಯಂತ ಹೇಳಿನಿ ಮರ್ರೆ .." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. "ಅಲ್ಲ ಮರತಿ , ನಾನ್ ಅಷ್ಟಪ ಸಾರ ಹಾಕ್ರು ನಮ್ಮನಿ ಅಗೆಡೆಗ್ ಆಗಿಯೇ ಸಮ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟದವು ಸರಿಯಾಯಿ ನಿತ್ಕಂಡ್ಲ , ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ ಹೆಸರ್ ಹೇಳಿ ಬದ್ಕಂತಿ ಮರತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ .."ಅಂದ್ರ್ ಬಟ್ರ್. ಮುಕಕ್ಕಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತ್ ಭಟ್ರ್ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಕೇಂಬಸ್ಟ್  ನಮ್ಮನಿ ಕೋಳಿ famous ಆಯ್ತಲ ಅಂದೆಳಿ  ಖುಷಿಯು  ಆಯಿತ್. "ಅಲ್ಲ ಭಟ್ರೇ ನಿಮ್ಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟಪ  ಹೇಲ್ತೋ ಅಂದೆಳಿ, ನಾನೇ ಬರಿ ಹತ್ತನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದ್ದ್, ಅದೂ ಪೂರ ಗೆದ್ದಿ ಚಂಡಿ ಮಾಡುಕ್ ಆಯಿಲ, ಹೀಂಗಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಕೊಡುದ್ ಹೇಳಿ ?, ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಈಗ ಕೋಳಿಯು ಕಡ್ಮಿ  ಆಯ್ದೊ, ನಮ್ಮನಿ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕೊಯಿ ಅದ್ ಎಲ್ಲ್ ಹೇಲತ್ತ್ ಅಂದೆಳಿ ಕಾಂತೆ ಅಯ್ಕಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಬೇಕೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ..." ಹೀಂಗ್ ಹೇಳಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಡಳ್ . ಬಟ್ರು ಅವಳನ್ನೇ ಕಂಡ್ , ಅವ್ಳ್ ಯಂತದು ಮಾತಾಡ್ದೆ  ಇದ್ದದ್ದ್ ಕಂಡ್, "ಅದ್  ಯಂತ ಹೇಳ್ ಮರತಿ , ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕಂಡಿದಿ..". "ಅಲ್ಲಾ .. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹಾಡಿ ಇತ್ತಲ , ಅಲ್ಲ್ ಒಂದ್ 10-12 ಕೋಳಿ ಮರಿ ಸಾಂಕ್ರೆ, ಅವು ಸಗಣಿ ದೆರ್ಲಿ ಜೋತಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ , ಕಡಿಕ್ ಸೀದಾ ವಡಿಲಕ್, ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಮನಿಯು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಕೊಯಿ ಕೋಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹ್ವಾತು ಇಲ್ಲ...."ರಾಗ ಎಳಿತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. "ನಿಂಗ್ ಯಂತ ಮರಲ್ ಹಿಡ್ದಿತಾ ಮರತಿ , ಯಂತಲ ಹೇಳ್ತಿಯಲ.. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಕೊಡುಕ್ ಆರ್ ಕೊಡ್, ಇಲ್ದಿರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ , ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ್ ಹೀಂಗಲ್ಲ ಆಡ್ಕಂಬುಕ್ ಆಗ. ನಾನ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದ, ಊರೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಿರ್ ಅಂದೆಳಿ  ನಗಿಯ್ಯಡ್ಲಿ ಅಲ್ದಾ.. ಹೋಯಿ, ಹೋಯಿ  ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಿ ಕಾಣ್ , ನನ್ನ್  ಬುದ್ದಿಗ್ ಇಷ್ಟ್..." ಮುಖ ಗೆಂಟ್ ಹೈಕಂಡ್ ಮತ್ತ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್ . ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗ್ ಜಗ್ನತಣ್ಣ ಸಿಯಾಳ ತಕಂಡ್ ದೇವರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿಕೆ, "ಮೂಕುವ , ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಗ್ ಹೋಯಿ ಬತ್ತೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಹೊರಟ್ರ್ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ. ಈಚಿ ಬದೆಗೆ ಬಟ್ರ್ ಮುಖ ಕೆಂಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ದೇವ್ರಿಗ್ ತನು ಹಾಕಿ ಮುಗ್ಸಿದ್ರ್. "ಇನ್ ಮೇಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಬನಕ್ಕ್ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಟ್ರನ್ನ್ ಕಣ್ಕೊ..."ಸಿಟ್ಟಲ್ಲ್ ಮೂಕಕ್ಕಂಗೆ ಹಣ್ಣ್ -ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರ್. "ನೀವ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಬುಕ್ ಆಗ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕದ್ದ್ ಅಲ್ಲ , ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳದ್ದ್ , ಬಟ್ರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುಕ್ ಆಗ ಅಂದೆಳಿ ಯಾರ್ ಹೇಳದ್ದ್?? ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತಪ್ಪ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮನಿ ಹಾಡಿಗ್ ಯಾರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೀಗ  ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜಕ್ಕ್ ಹೇಳುಕ್ ಬಪ್ಪರು ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋನೆಗೆ ಆಯ್  ಹೊತ್ತ್. ನೀವ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾತು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ, ನೀವೇ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಿ , ಗೊಬ್ರ ಮಾಡ್ಕಂಕ್.. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನಿ ಮಾಡಿ.. ಇಗಣಿ ದಕ್ಷಿಣಿ." ಅಂದೆಳಿ ೫೦ ರುಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಜೋತಿಗ್ ಹರಿವಣದಲ್ಲ್ ಇಟ್ಟ್ ಬಟ್ರಿಗ್ ಕೊಟ್ಟಳ್". ಬಟ್ರ್ ಅದನ್ನ ತಕಂಡ್ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಕಚ್ಚಿ ಪಂಜಿ ಮೇಲ್ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಕಡಿಗ್ ಹ್ವಾಪ್ ಸುರು ಮಾಡರ್ .

 ಬಟ್ರ್,  ಮನಿ ಕಡು ಹತ್ರ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಮಾಣಿ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಅಗೆಡಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ready ಆತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪಯ್ಯನ್ನ ಕಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಆಗಿ ವಯ್ಯುಕ್ ಹೆಂಗಸ್ರ್ ಬಂದಿರ್, ನಾ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿದ್ದಿ, ನೀವ್ ಬೇಗ್ ಬನಿ, ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಮಾಡುಕ್  ಬಾಯ್ರ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯಿಕ್ .. ಬೇಗ್ ಬನಿ.." ಅಂತ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಗ್  ಹೊಯಿಟ.ಪದ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಟ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ನೀರ್ ಹೈಕಂಡ್, ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹೋಯಿ "ಹೆಣಾ, ಕುಡುಕ್ ನೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ.." ಅಂದೆಳಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್  ಹೇಳಿ, ಜಗಲಿ ಮೇಲ್ ಬೇಜರೆಗ್ ಕೂಕಂಡ್ರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಕ ಬಂದಳ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಚ್ಕಂಡ್ ನೀರ್ ಕುಡುವತಿಗ್ ಮಗ ವಾದಿರಾಜ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾದನ್ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಆಗಿ ಒಯ್ಯುಕ್ ಬಂದ್ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರ್ , ಆಗಿ ಸಮ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್, ಆಗಿ ಒಯ್ಯುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ರಿಗ್ ಹೇಳ್, 60 ಅನಿಗ್ ಆ ಗೆದ್ದಿ ಅಗಿ ಸಾಕತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ್ರ್, ನೀವೇ ಹೋಯ್ನಿ, ನಂಗ್ ಯಡ್ಯ.." ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಹಾರಿ ಬಿಸಾಕಿ ಮೀವರಿಗ್(ಮೀಯುವ-ಹರಿ-ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ) ಓಡ್ದ.  ಇವನ ಹಿಂದೇನೆ ಮೇಲ್ಮನಿ ರುಕ್ಕು, ಗಿಳಿಯರ್ ಗುಡ್ಡಿ ಚೀರು ಬಟ್ರ ಮನಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ "ಬಟ್ರೆ, ಆ ಅಗೆಡಿ ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ, ಅದ್ರೆಗ್ 60 ಅನಿಗ್ ಅಲ್ಲ, 20 ಅನಿಗೂ ಸಾಕತಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡುದ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಅಗಿ ಇದ್ರ್ ಹೇಳಿ, ಹೋಯಿ ಅಗಿ ವಯ್ಯತೊ. ಇಲ್ಲದಿರೆ ನಾವ್ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತೋ, ಇನ್ನೂ ದಿನ ಇತ್ತಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿನಿ, ಈ ಗೆದ್ದಿ ಆಗಿ ಯಂತಕು ಸಾಕತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಂತ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿನಿ.." ಅಂದಳ್  ರುಕ್ಕು. ಬಟ್ರಿಗ್ ತಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ್ ಹೋಯಿತ್. "ಇವತ್ತ್ ಹೋಯ್ನಿ, ಮತ್ತ್ ಯಂತ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೆಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಿ " ಅಂತ ಜಗಲಿಯಿಂದ ಎದ್ದ್ ಒಳಗ್ ಹ್ವಾರ್.

ಬಟ್ರ  ಮಂಡಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ಡಿ ಹೆಗ್ಗುಳ ಹರುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್ . ಬೇಜಾರ್ ಜೊತಿಗ್ ಯಂತ ಮಾಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಲಾ  ಅನ್ನೊ ಕೊರಗು ಬೇರೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವತಿಗ್ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹನಿ-ಹನಿಯಾಯಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ  ಬೀಳುಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತ್. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಬ್ಯಾಸಯ್  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈದ್ ಆತ್ತಲ ಅಂದೆಳಿ ಎಣ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸಿಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಲ್ (ಹೊಸ್ತಿಲು) ಮೇಲ್  ಕೂಕಂಡ್  ಮಗಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಡ್  ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುಕು ಆಯ್ದೆ ಸುಮ್ನಾದಳ್.  ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗ್ ಬಟ್ರ್  ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಮಗಾ.. ಯಾರ್ ಕಾಣ್..." ಹಗುರ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರ್ ಬಟ್ರ್.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ  "ಹಲೋ, ಯಾರ್ ಮಾತಾಡುದ್..." "ನಾನ್ ಮೂಕುವೆ.. ಬಟ್ರ್ ಇಲ್ಯಾ, ಚೂರ್ ಮಾತಡುಕಿತ್ತ್ .." ಅಂದಳ್  ಮೂಕಕ್ಕ. "ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಫೋನ್.." ಅಂತ ಬಟ್ರಿಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ್ , "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಮೂಕಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್, ಯಂತದೋ ಮಾತಾಡ್ಕ್  ಅಂಬ್ರ್ .. ತಕಣಿ.." ಅಂದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮನಸಿಲ್ಲದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತ್ಕಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಹಲೋ.. ಹಲೋ.. ಬಟ್ರೆ.. ನಾನ್ ಮೂಕು.. ಕೆಂತಿತ್ತಾ .." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಬಟ್ರ್ ಉಸ್ರ್ ಯೆಳ್ಕಂಡ್  "ಹೇಳ್ ಮೂಕು, ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ದ್ ಯಂತಕೆ.." ಅಂದ್ರ್ . "ರುಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದಳ್ , ಇವತ್ತ್  ನಿಮ್ಮನಿ ಅಗೆಡಿಗ್ ಅಗಿ ವಯ್ಯುಕ್ ಬಂದ್, ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ವಾಪಸ್ ಹ್ವಾರ್ ಅಂಬ್ರಲ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಣಿ, ನನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಇತ್ತ್ . ಈಗ ಅದೇ ಅಗೆಡಿಗ್ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿ, ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಆರೆ ಕಡಿಕ್ ಬೇಕಾರ್ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಿ, ನೀವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕಣಿ.  ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಮುಂಡ್ ಕಾನುನ್ ಮಾಡ್ತ ಇರ್ಬೆಡಿ. ನಾನ್ ಹೆಳತ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಣಿ. ಆಚಿಮನಿ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡಿಗ್ ನಿಮ್ ಅಗೆಡಿಗ್  ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ. ಆ ಗಂಡ್  ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರಿವ್ರ್ ಯಂತ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ಅಂದೆಳಿ ಕಾಂತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಣ್ಣ್ ತಿನ್ಕ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಣಿ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೆಳತ್ತ್.. ಹಲೋ, ಕೆಂತಿದ್ರ್ಯಾ ..." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಬಟ್ರಿಗ್ ಯಂತ ಹೇಳುದ್ ಅಂದೆಳಿಯೆ ಗೊತಯ್ಲ. ದೇವ್ರ್  ಮೇಲ್ ಬಾರ ಹಾಕಿ "ಆಯ್ತ್, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಯ್ಲಿ, ಅದೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಬ, ನಮ್ ಕೆಳ್ತಾರ್ ಅಗೆಡಿಗ್ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳ್.." ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್. "ಅಕ್ಕ್ , ಹಂಗಾರೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತೆ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡಿಗ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನ್ ಬಂದ್ ಗೊಬ್ರ ತಳಿತ ಅಕಾ.. ನಾನ್ ಇಡ್ತಿ. ನೀವ್ tension ಮಾಡ್ಕಣ್ಬೆಡಿ. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಬೆಚ್ಚತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ದೇವ್ರ್ ಎಣಸ್ಕಂಡಂಗ್ ಆತ್ತ್ ಅಂತ ಮನಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕಂಡ್ "ಹೆಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ , ಕಡಿಕ್ ಆ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತ. ಅವ್ನಿಗ್ ಚಾ ನೀರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್. ನಾನ್ ಮಣೂರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ. ಇವತ್ತ್ , ನಾಳೆ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್, ನಾಡಿದ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿ, ಮಾಣಿಗೂ ಹೇಳ್, ಬಪ್ಪುಕ್ ಆದ್ರೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ಚಣ್ಣ್ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೋಡ್ , ಹಾಂಗೆ ನಂದ್ ಪಾಣಿ ಪಂಜಿ, ಒಂದ್ ಬನಿಯಾನ್ ಜರಿ ಕ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ " ಅಂತ ಮೀಯುಕ್ (ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ) ಹ್ವಾರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕಿದಿತ್, gate ಅಲ್ಲ್  ನಿಂತ್  ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುಕೆತ ಮನಿವರಿಗೂ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ ಅವ್ಳ mobile ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಉಪ್ಪರಿಗಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಸುಕೆತಂಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ  ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಳ್. "ಹಲೋ... ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳ್ರ್ ನೀನ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಬ್ರಲ ಹೌದಾ ?". "ಹೌದ್.. 4 ಗಂಟಿ ಸುರಿಗ್ ಬತ್ತಿ. ನೀನು ಗೆದ್ದಿಗ್ ಬತ್ಯಾ..?" ಕೇಂಡ ಸುಕೆತ. "ನೀನ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಮುಗ್ಸಿ ಸೀದಾ ಮನಿಗ್ ಬಾ.. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣುರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಪೂಜಕ್ಕ್ ಹ್ವಾತಿದ್ರ್ , ಅವ್ರ್  ಬಪ್ಪುದ್ ಸೊಮವಾರನೆ, ಅಣ್ಣಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಂದಿರ್, ಹಾಂಗಾಯ್  ಅವ್ನು ಇವತ್ತ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹರಿಕತಿ ಕೇಂಬುಕ್  ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತ್ರಂಬ್ರ್ , ಅವ್ರ ಬಪ್ಪುದ್ 8 ಗಂಟಿ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೊತೊರಿಗ್ ಬೇಕಾರ್ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಕ್. ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿ , ನೀನ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಸಿ ಬಾ.. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ maths ಮಾಡ್ವ..." ಕಣ್ಣೆಗ್ ನಾಚಿಕಿ ತುಂಬ್ಕಂಡ್, ಕಾಲೆಗ್ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತ ಹೇಳ್ದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈಚಿಗ್ ಸುಕೆತ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಕಂಡ್ ಬೇಸದ್ (ಬೇಯಿಸಿದ) ನೆಲ್ಗಡ್ಲಿ(ನೆಲಗಡಲೆ) ಒಚ್ಚತ ಮಾತಾಡ್ತಿದಿದ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗ್ ಯಾರೂ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದೆ ತಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಮ್ಚೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಜೊಲ್ಲ್ ಸುರಸ್ತಾ  "ಹೌದಾ... ಹಂಗಾರೆ ಈಗಳೆ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿಗ್  ಹೋಯಿ ಗ್ವಬ್ರ ತಕಂಡ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಬೈಲಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ ಅಕಾ.." ಅಂದ. ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗಾಗ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರ್ "ಹೆಣಾ.. ಬಟ್ಟಿನಲ ಜರಿ ಕ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ್ದ್ಯ ??" ಅಂದೇಳಿ ಕೆಂಡ್ರ್. "ಫೋನೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ "ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಯ.." ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಕೆತಂಗೆ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣೂರಿಗ್ ಹೊರಟಿರ್ , ನನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರ್, ನೀನ್ ಬೇಗ್ ಬಾ.. ನಾ ಇಡ್ತಿ.."ಅಂದೆಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪರ್ಗಿ ಮೆಟ್ಕಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಬಟ್ಟಿನ ಒಂದ್ ಕವರಿಗ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಯಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಳ್. "ಚಣ್ಣ್ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕಿದ್ಯ..." ಕೇಂಡ್ರ್  ಬಟ್ರ್. ಮತ್ತ್  ಓಡಿ ಹೋಯಿ table ಮೇಲ್ ಇದ್ದ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ್ದಳ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ light ಆಯಿ ಗುರಾಯಿಸಿ "ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ವತಿಗ್ ಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂಬುದ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎರಡೆರ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕಲ್ದ ನಿಂಗೆ.." ಅಂತ ಕ್ವಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್,  "ಮನಿ ಬದಿ ಜಾಗ್ರತಿ, ನಾಯಿನ gate ಹತ್ರನೆ ಬಿಡ್.  ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಚಣ್ಣಕೆ  ನೀರ್ ಸೋರಿತಿತ್ತ್ ಕಾಣ್. ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಒಂದ್ ಬಾಲ್ಜಿ ಇಡ್. ಗುತಯ್ತಾ.. ಮಾಣಿನ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್. ನಾನ್ ಬತ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹೊರಟ್ರ್ ಬಟ್ರ್. 

ಬಟ್ರ್ ಆಚಿಗ್ ಹ್ವಾದ್ದೆ ತಡ , ಅಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಣಿಗ್ ಓಡಿ  ಹೋಯಿ, "ಅಜ್ಜಿಯ ಹರಿಕತಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯ ??, ಮಳಿ ಈಗ ಹ್ವಳು ಆಯ್ತ್. ಈಗಳೆ ಹ್ವಾಪುದ್ ಒಳ್ಳೇದ್. ಒಂದೇ ಕ್ವಡಿ ಇದ್ದದ್ದ್ ಮನೆಗ್, ನೀನ್ ಕಡಿಕ್ ತಕಂಡ್ ಹ್ವಾರೆ, ದ್ಯನಿಗ್ ಬಾಯರ್ (ಕಲಗಚ್ಚು ) ಹಾಕುಕ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ರಗ್ಳಿ ಆತ್ತ್.." ಅಂದೆಳಿ ಕುಂಟ್ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಸ್ಲಯ್ಸ್ದಳ್. "ಹೌದ್, ಹೌದ್.. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಕಡಿಕ್ ನಂಗ್ ಸಮ ತೋರುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟ್ರಿ(battery) ಬೇರೆ weak ಆಯ್ತ್, ನಾನ್ ಈಗಳೆ  ಹೊರಡ್ತಿ, ಒಂಚೂರ್ ಮೀವರಿಗ್ ಕಿಚ್ಚ್ ಒಟ್ಟುಲೆ, ಕಟ್ಟಗ್ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಮಿಂದ್ಕ ಹ್ವಾತಿ.." ಅಂತ ಹಾಸಿಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ idea ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ್. "ಮೀವರೆಗ್ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಗ್ ಕಾದಿತ್ ಕಾಣ್.. ಹೋಯಿ ಮೀ ಈಗಳೆ , ಕಡಿಕ್ ನಾ ಮೀತಿ.." ಅಂತ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀವರಿಗೆ ಓಡ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಳ್. ಗಂಟಿ 4 ಆತಾ ಬತ್ತಿತ್ತ್, ಈಚಿಗ್ ಸುಕೆತ ಗ್ವಬ್ರನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೊಲ್ಲು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಆಚಿ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಕರಿಯ ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ "ಗಡ ಸುಕೆತ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ನೀನ್ ಯಂತಕ್ ಗೊಬ್ರ ಚೋಲ್ಲತ್ತ್, ಅದ್ ಅಗೆಡಿ ಅಲ್ದನ, ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ್  ಯಂತಕ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ " ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂಡ. "ಅದ್ , ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣುರೆಗ್ ಏನೋ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್ ಅಂಬ್ರ್, ಮಾಣಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಯಿದ ಅಂಬ್ರ್, ಅದಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಂಚುರ್ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕಿ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳ್ರ್, ಅಗೆಡೆಗ್ ಆಗಿ ಸಮ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದದ್ದ್.." ಇದ್ದ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ್ ಕರಿಯಂಗೆ ಹೀಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸುಕೆತ. "ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ರಿಗ್  ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಲ್ದಿರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ, ಈ ಸಲ ಯಂತಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ರ್..." ಮನಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕಂಡ ಕರಿಯ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸುಕೆತ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಸಿ, ಗೆದ್ದಿ ಕಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಿತ್ತ ಅಂದೆಳಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಹತ್ರ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. "ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ವಾಸನಿ, ಕಡಿಕ್ ಅವಳ್ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿರೆ ಹ್ವಾದ್ದೆಲ್ಲ waste ಆತ್ತ್." ಅಂತ ಯೋಚನಿ ಮಾಡಿ ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಮಿಂದಕಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಬಟ್ರ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪು plan ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಓಡ್ದ. ಈಚಿಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರಿಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ದ್, ಆಕಾಶನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್  ಮಳಿ ಸದ್ಯ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಾರ್ ಮೇಲೆ "ಹೆಣಾ.. ನಾನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ, ಬಾಗಲ್ ಹಯ್ಕೋ.. ಆ ಕರಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಹೋರಿಗೆ ಚೂರ್ ಹುಲ್ಲ್ ಹಾಕ್.. " ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ರ್ . "ಅಕ್ಕ್  ಅಜ್ಜಿಯ.." ಒಳಗಿನಿಂದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಸ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಳ್ . ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಕಂಡ್, ಕೂಡ್ಲೇ ಸುಕೆತಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಳ್. ಒಂದ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್, ಎರಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್ ಸುಕೆತ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ಳಿಗ್ ಸುಕೆತ ಬತ್ನೋ, ಇಲ್ಯೊ. ಅಂದೆಳಿ ಯೋಚನಿ ಸುರು ಆಯ್ತ್. ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ waste ಆಯ್ತೆನೊ ಅಂಬಗ್ ಆಯ್ತ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಹಲೋ, ನಾನ್ ಮೀವುಕ್ ಹೊಯಿದಿದಿ, ನಿಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತ್, ಈಗ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೀಯುಕ್ ಹೊಯಿದಿದಿ.." ಈ ಮಾತ್ ಕೆಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಇವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದ ಅಂದೆಳಿ ಅನ್ಸಿ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳಿರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ದ್, ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮನಿಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಯ.?" ಕೆಂಡಳ್  ಬೇಜರೆಗೆ. "ಇಲ್ಲ ಮರತಿ, ಈಗ ಬತ್ತಿದ್ದಿ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಕ್ ಆಯಿದಿತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿಗ್ ಮೀಯುಕ್ ಬಂದದ್ದ್. ಈಗ ನಾನ್, ಇನ್ 5 ನಿಮಷ್ದೆಗ್ ಆಲ್ ಇದ್ದಿ, ಒಂಚೂರ್ ನಾಯಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟ್ ಮರತಿ, ಇಲ್ದಿರ್ ಅದ್ ನನ್ ಕಂಡ್ ಬೊಗ್ಳತ್ತ್.." ಅಂದ ಸುಕೆತ.  ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಹಲ್ಲ್  ಕಿರ್ದ್ "ಅಕ್ಕ್ .." ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ್ ಅಡ್ಗಿ ಮನಿಗ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಚಾಗೆ ನೀರ್ ಇಟ್ಟಿಕೆ , ನಾಯಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಗಿ  ಮನಿಗ್ ಬಂದಳ್.

ಚಾ ಆಯ್ತ್, ಗೆಣಗಿನ ಹಪ್ಪಳ ಸುಟ್ಟ್  ಮನಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ wait ಮಾಡ್ತ  gateನ್ನೇ ಕಾಂಬುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಸುಕೇತ ಬಂದನೇ ಗೇಟಿಂದ ಆಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್  ಆಡ್ಸಿ ರಪ್ಪನೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಿಶ್ದೆಗ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ನಿಂತ. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ love ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್ . ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಗೂರ ಕೈ ಹತ್ರ love ಬಪ್ಪು ಸುರು ಆಯ್ತ್. "ಒಳಗ್  ಬನಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ.. " ಹಗೂರಕ್ ಹೇಳಿ, ಒಳಗ್  ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾ, ಹಪ್ಪಳ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಟೀಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ್ , "ಚಾ ಕುಡಿ.." ಅಂದಳ್ . "ನೀನು ಬಾ, ಕೂಕೊ.." ಅಂದ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹಾಶಯ. ಹಗುರ ನುಲಿತ ಸುಕೆತನ ಪಕ್ಕಕ್ಕ್ ಬಂದ್ ಕೂತಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸುಕೆತ ಚಾ ಹೀರ್ತ (ಹೀರುತ್ತ) ಅವ್ಳನ್ನೆ  ತಿಂಬು ತರ ಕಾಂತ ಹಪ್ಳನ ಕಚ್ಚು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಇಬ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರ್ . ಶಬ್ದವೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಕೆತ ಹಪ್ಪ್ಳನ ಒಂದ್ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಿನ್ಸು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಕಣ್ಣ ಕೆಳ್ಗ್  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ತಿಂಬು ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ನಿಮ್ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತೊ ಇಲ್ಯೊ  ಬಟ್ರ್, ಮನಿಯಿಂದ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಮಣುರ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಂದಿರ್. ಇವ್ಳ್ ಸುಕೇತ ಮನಿಗ್ ಬತ್ತಾ ಅಂಬ್ ಕುಷಿಯೆಗೆ ವಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಚಿಗ್ ಸುಕೇತ ಹಪ್ಪಳನ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಚಿಗ್ ಕಡಿನ್ ಬಾಗ್ಲೆಗ್ ವಾದಿರಾಜ ಹಲ್ಲ್ ಕಚ್ಕಂಡ್ ಇವ್ರನ್ನೆ ಕಾಂತ ನಿಂತಿದ. ಒಂದ್ ನಿಮಷ  ಅಯಿತ್, ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಅಯಿತ್ ಅವ್ರಿಬ್ರೂ ವಾದಿರಾಜ ಇದ್ದದ್ ಕಾಣ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಸಿಟ್ಟ್ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಜುಟ್ಟ್ ಸರ್ತ್ ಅಯಿತ್. ಇಬ್ರನ್ನು ಕಣ್ಣೆಗ್ ಸುಟ್ಟ್ ಬಿಡು ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನೆನೊ. ಇವನ್ ಕೈಯೆಗ್ ಇನ್ನ್  ಸೈಸುಕ್ ಆಯ್ಲಿಲ್ಲ, "ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ..." ವರ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ವಾದಿರಾಜ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮರ್ತ್, ಲವ್ವಿನ್ ಹೊಳೆಗ್ ಮೀತಿದ್ದ್ ಮೀನನ್ನ ನೀರಿಂದ ತಗ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಕುತ್ತಿಗಿನ ಬಾಗ್ಲ್ ಬದಿಗ್ ರಪ್ಪ  ಇಬ್ರು ತಿರ್ಸಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಮ್ಗಲಿಯ ವಾದಿರಾಜ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಿಷಾಸುರ ದ್ವಾಳ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ನಿಂತಂಗ್ ಇತ್ತ್. ಇಬ್ರ್ ಪುಂಗಿ ಬಂದ್ ಆಯಿತ್. ಅಣ್ಣನ್ನ ಕಂಡದ್ದೆ ತಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವ್ರ್ ಕೋಣಿಗ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಯ್ಕಂಡಳ್. "ಎ ರಂಡಿ ಹೆಣ್ಣೇ.. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಹ್ವಾದ್ಯ.. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಯಿಗ್ ಹಿಡ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ..." ಅಂದೆಳಿ ಮನ್ಸಂಗೆ ಅಂದ್ಕಂತ ಆಚಿ-ಈಚಿಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ ಸುಕೇತ. ಎಲ್ಲ ಕಡುವು ಮುಚ್ಚಿತ್. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರ್ಗ್ ಹ್ವಪುಕ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ ವಾದಿರಾಜನ್ನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್,"ಅದ್, ಇವತ್ತ್ ಬಟ್ರ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರಹಾಕುಕ್ ಹೇಳಿದಿರ್, ಅದಕ್ಕೆ..." ತೊದ್ಲತಾ ಹೇಳ್ದ ಸುಕೇತ.  "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೊಬ್ರನ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳಿರೆನ್.. ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಪ್ಪು ಅಷ್ಟ್ ದೈರ್ಯ ಬಂತಲ್ದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನಮ್ಮನಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾರೂ ನಿನ್ನ್  ಶನಿ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮೈಯೇಗ್ ಹಿಡದ್ದ್ ಶನಿ ಬಿಡ್ಸತಿ ಪ್ರಾರಬ್ದವೆ.. ಹೋಗತೆ ಹೆಕ್ಕ ತಿಂಬವ್.." ವಾದಿರಾಜನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಮಂತ್ರ ಸುಕೇತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೋ. ಸುಕೇತ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ "ಇವ ದಾರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕುಮ್ಚಟ್ ಹಾಕಿ ಮನಿ ಸೇರ್ತಿದಿನಲ ದೇವ್ರೆ.. "ಅಂತ ಅಂದ್ಕಂಬ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಕಡಿಕೂ ಬಾಗ್ಲ್ ಕಡಿನಿಂದ ವಾದಿರಾಜ ಈಚಿಗ್ ಬಂದ. ಸುಕೇತ ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ ಅನ್ನದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಲಗೆಷಿ ಪದ್ರಡ್. ವಾದಿರಾಜನ್ ಸಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ತಣ್ಣಗ್ ಅಯ್ಲ. ಅವ ಓಡತ್ತ್ ಕಂಡ್  ಅಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ್ದ್ ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಸುಕೇತ  ಇನ್ನೇನ್ gate ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗಿಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾಡುಕು ಹಿಂದಿಂದ ಯಾರೊ ಯೆಳ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ಕಾಂತ, ವಾದಿರಾಜನ ನಾಯಿ ಅವನ್ ತರಾನೆ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳಸ್ತಾ, ಪುಕ್ಳಿಗ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಳೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕಂತ್. ಸುಕೇತಂಗೆ ಆಚಿಗ್ ಕೂಗುಕು ಆಯ್ದೆ, ಈಚಿಗ್ ನಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಸ್ಕಂಬುಕು ಆಯ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಡಿಕೂ ಅಂತು ಇಂತೂ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಸ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುರೊಳಗೆ pant ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ. gateಯಿಂದ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದದ್ದೆ ತಡ gate ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದದ್ದ್ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ್ ನಾಯಿಗ್ ನಾಕ್ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ, "ಏ ಮಾಣಿ ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಗತಿ ಮಾಡ್ತಿ ಕಾಣ್.." ಅಂದೆಳಿ ಅವ್ನಿಗ್ ಕೈ ಮಾಡಿ ಗುರು ಪ್ರಿಯಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ. "ಹ್ವಾ.. ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮರೆ.. ಬೇಗ್ ರಿಕ್ಷಾ  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಕಂಚಿ ಬೆಟ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಾ.. ಆ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ರಂಡಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದ್ ಜಾಗ್ದೆಗ್ ಕಚ್ಚಿತ್ ಮರೆ.. ಬೇಗ್ ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಹೊಯಿಕ್.." ಅಂದೆಳಿ ಮರ್ಕತ ಹೇಳ್ದ . "ಹೌದನಾ.. ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿತ್ ಮರೆ ಆ ನಾಯಿ.." ಕೆಂಡ ಗುರುಪ್ರಿಯ. "ನನ್ನ ಅಂಡಿಗ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿತ್ ಮರೆ ಅದ್, ರಕ್ತ ಪೂರ ಹೋಯಿತ್.. ನೀ ಬೇಗ್ ಬತ್ಯ ಇಲ್ಯ..?" ಕೆಂಡ ಸುಕೇತ ಸಿಟ್ಟೆಗ್. "ಅಲ್ಲ ಮರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಅದನ್ನ ಯಂತಕ್ ಕೊಡುಕ್ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಮರೆ.. ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಂತ ಸಿಕ್ಲ್ಯನ.. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ.. ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಟದಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿ , ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್,  ರಿಕ್ಷಾ ಬಸವಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ. ಅವನ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಬಾ.. ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಪೆಗ್ ಇರ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಬಸ್ವಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತು ಇಂತು ಸುಕೇತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಸೇರ್ಸರ್.  ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಗಾಯ ಗುಣ ಆಪಲೋರಿಗೂ ಬೂಲೂರಿ ಕೂಕಂಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ warning ಮಾಡಿ ಮನಿಗ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಟ್ರ್. ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ನಾಯಿ ಕಡಿಯಿಂದ ಸುಕೇತ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಣ್ದಿದ್ದಂಗ್ ಆಯಿತ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗ್ ಈಚಿಗ್ ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ವಾದಿರಾಜ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚರ್ಮ ಸುಲುಕ್ ಗನ ಗಾಳಿ ಅಡ್ರ್ ready ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೆರ್ಗ್ ಬಪ್ಪುದನ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಕಂಡ. ಒಂದ್ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾದಿರಾಜನ ಸಿಟ್ಟು ಕಡ್ಮಿ ಆಯಿದಿತ್. "ಯಂತ ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮುರ್ದ್ ಹಾಕುದ?, ಮಾಡುದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಒಳಗ್ ಹೊಕ್ಕಂಡ್ರ್ ಆಯಿಲ. ಮಾಡುಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ಕ್. ಸಾಯಲಿ.. ಹೆರ್ಗ್ ಬಾ.. ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ. ನಂಗ್ ಹೊಸು ಆತ್ತ್. ಬಂದ್ ಕೂಳ್-ಗೀಳ್ ಹಾಕ್ತ್ಯಾ..?" ಅಂದ ವಾದಿರಾಜ. ಅಣ್ಣನ್ ಸಿಟ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತ್ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ "ನಾವ್ ಯಂತ ಮಾಡ್ಲ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ನೆ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನಸ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆ..." ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣನ್ನ convince ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. "ಹೊಯ್ಲಿ ಬಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವನ್ನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ.. ಈಗ ಹೆರ್ಗ್ ಬಾ.. " ಅಂದ ಅಣ್ಣರಾಯ. "ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗ್ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾ..?" ನಿದಾನ್ವಾಯಿ ಕೆಂಡಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. "ಇಲ್ಲ.. ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದ್ ಉಂಬುಕ್ ಹಾಕ್ತ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಶೆಳ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕಣ್ಕಾ.." ಮತ್ತೆ ಬುಸ್ಗುಟ್ಟು ಸುರು ಮಾಡ್ದ ವಾದಿರಾಜ. ಇದ್ ಕೇಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗ್ದ್ ಅಡ್ಗಿ ಮನಿಗ್ ಓಡಿ ಊಟಕ್ಕ್ ready ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಅಂತು ಬಡ್ಗಿ ತಿನ್ನದೆ ಪಾರಾದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪಾಪ ಸುಕೇತ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುತ್ತ್ ಕೊಡ್ತಳ್ ಅಂದ್ಕಂಡಿದ, ಕಡಿಕೆ ಯಾರೊ ಎಲ್ಲೊ ಮುತ್ತ್ ಕೊಟ್ರ್.ಮಣೂರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಪೂಜಾ ಮುಗ್ಸಿ ಸೋಮವಾರ ಮದ್ಯಾನ್ಹದ್ ಸುಮಾರಿಗ್ ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕಂತ ಬತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಅಗೆಡಿಗ್ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತ್. ಒಂದ್ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತ್. ಇದ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿನೆಯಾ ಅಂದೆಳಿ doubt ಅಯಿತ್. "ಹೌದ್.. ಇದ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಯೆ.." ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಕುಷೆಗ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಕುಷಿಗೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತ್, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅಗೆಡೆಗ್ ಅಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೆಳ್ಕಂಡಿದೊ. ಹುಟ್ಟದೆ ಇದ್ದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಚಿಗ್ರುಕ್ ಸುರು ಆಯಿತ್. ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದರೆ ವಿಷ್ಯನೆಲ್ಲಾ ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಹೆಳ್ರ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಕುಷಿಯಾದ್ದ್ ಕಂಡ್ ಮಗನಿಗೂ ಕುಷಿ ಆಯಿತ್. "ಅಲ್ಲಾ.. ಮೂಕಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದಾರ್ ಸಾಂಕಿನಿ, ಆ ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಗು ಯಾರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ.." ಅಂದ ಮಗ ವಾದಿರಾಜ. ಮಗ ವಪ್ಪುಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ತಡ ಬಟ್ರ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ "ಹೌದ್ ಮರೆ, ಎಂತಾರು ಸೈ ಒಂದ್ ಕೈ ಕಾಂಬಾ, ಮೂಕಕ್ಕನ್  ಎಷ್ಟ್ ಎಣಸ್ಕಂಡ್ರು ಸಾಲ, ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡೂ ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿ ಮರ್ಗಳನ್ನ(ಮರಿಗಳನ್ನು) ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡಿನ್ ಕೈಯೇಗ್ ಕಳ್ಸುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಅವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ ಕೋಳಿನ್ ಹಿಡ್ದ್ ಗೂಡಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಡುಕ್ ಹೇಳ್ವ, ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ರ್ ಆಯ್ತ್.. ಏನಂತೆ.." ವಾದಿರಾಜನ ಮುಖ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಹೆಳ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸುಕೇತ ಬ್ಯಾಡಾ.. ಬೇರೆ ಯಾರತ್ರಾದ್ರು ಹೇಳುಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವ ಸರಿಯಿಲ್ಲ.. ಮೊನ್ನೆ..." ನಡ್ದದ್ದನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ. "ಇದ್ರೆಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಪ್ಪ್ ಯಂತ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರು ನಾನ್ ಸಮ ಹೊಡ್ದ್ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದಿ. ಇನ್ನ್ ಅವ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿದಳ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದಿ. ನೀವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಂತ ಕೆಣ್ಬೆಡಿ. ಈಗ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿನ ಬೇರೆ ಯಾರತ್ರಾರು ತಂದ್ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳಿ.." ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷಯ divert ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾದಿರಾಜ. ಬಟ್ರಿಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಯಂತ ಆತಿತ್ತ್ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತ್. ಮೂಕಕ್ಕಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಗ್ನಥಣ್ಣನ್ ಕೈಯೆಗ್ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಕಳ್ಸುಕ್ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿಗ್ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಗ್ ಹಾಕುದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದ್, ಜಗ್ನಥಣ್ಣಂಗೆ ಸಂಬ್ಳ , ಕೋಳಿ rate ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕ್ ಬಂದ್ರ್. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ರ್ ಮನಿಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಕಕ್ಕ,ಜಗ್ನಥಣ್ಣಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗುತ್ತಿರ್ಕ್. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಂದ ಬಿಡ್ಕ್. ಹಾಂಗೆ ಕತ್ಲ್(ಕತ್ತಲು) ಆರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಗ್ ಹಾಕಕ್. 15 ದಿನ  ಆರ್ಮೆಲೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಬಂದ್ ದೆರ್ಲಿ ಒಡ್ದ್ ಕೊಡುದ್, ಆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರದ್ ದೆರ್ಲಿನ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾತ್ ಅಯಿತ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಕೆ, ದಿನ ಮಾತ್ ಆಡ್ಕಂಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ.
೧೦ ದಿನ ಕಳಿತ್ ಆಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಕೇತ ಸುದಾರ್ಸುಕ್ ಸುರು ಆದ. ಆ ಹಪ್ಪ್ ನಾಯಿನ ಹ್ಯಾಂಗಾರು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ್ ಜೊತಿಗ್ ಕಲ್ಸಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡಿ ಹತ್ರ ನಾಯಿನ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸಲ ನಾಯಿ ಬೊಗ್ಳು ಬದ್ಲ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗು ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಸುಕೇತ್ನಿಗ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಗುತ್ತಾಯ್ತ್ ಬಟ್ರ್ ಮೂಕಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ತಕಂಡ್ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದ್ರ್ ಅಂದೆಳಿ. "ಎ ಮಾಣಿ ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣ್ಸ್ತಿ.." ಅಂತ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಸಾಯಂಕಾಲದ time. ಎಲ್ಲ ಕೂಕಂಡ್ ಚಟ್ಟ್ ಕೊಯ್ತಿದ್ರ್(time pass ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್). "ಇದ್ ಯಂತ ಹೇಶಿಕಿ ಮರ್ರೆ, ಅದ್ಯಂತದೋ ಹೆಳ್ತ್ರಲ ಮಾಡುದ್ ಅನಾಚಾರ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಬೃಂದಾವನ.. ಹಾಂಗ್ ಆಯಿತ್ ಇವ್ರ್ ಕತಿ". ರಾಗ ಎಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. "ಎಂತ ಆಯ್ತ್ ಮರೆ ನಿಂಗೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ರ್ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ.." ಅಂದ ಪರ್ಸ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜಲ್ ಕುಡಿತ. "ನಮ್ ಕರಿ ಬಟ್ರ್ ಇದ್ರಲ ಮರೆ, ಅವ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತರ್ ಅಂಬ್ರ್ ಮರೆ.. ಅವರನ್ನ ನಾವ್ ಹೋಯಿ ಪೂಜ ಮಾಡುಕ್ ಕರುದ್.. ಅವ್ರ ಬಳಾಲ್ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಹೈಕಂಡ್ ಉಂಡ್ಕಂಡ್  ಬಂದ್ ಇಲ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡುದ್.." ಅಂದ ಸುಕೇತ. "ಗಡಾ , ಹಲ್ಲ್ ಬಿಗಿಹಿಡ್ದ್ ಮಾತಾಡ್, ಬಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂಗಲ ಹೆಳ್ರ್ ಸರ್ಪ್ನಾವ್ (ಸರ್ಪ ಹಾವು ) ಕಡಿತ್. ನಿಮ್ಗ್ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡುಕ್ ಮತ್ತ್  ಯಾರ್  ಸಿಕ್ಲ್ಯ.." ಅಲ್ಲೇ ತರ್ಕಾರಿ ತಕಂಬುಕ್ ಬಂದ್ ಸೋಮು ಉಗ್ದಳ್. "ನಾನ್ ಬಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗ ವಾದಿರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಾ ಮನ್ನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಅಂಗಡೆಗ್ ಮಟ್ಟಿ(ಮೊಟ್ಟೆ) ತಿಂತದ್ದ್ ನಾನೇ ಕಂಡಿದಿ, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಕೋಳಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದ್ರ್. ನಿಮ್ಗ್ ನನ್ನ್  ಮೇಲ್ ನಂಬಿಕಿ ಇಲ್ದಿರ್ ನೀವೇ ಹೋಯಿ ಕಾಣಿ.." ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಹೊಟ್ಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸುಕೇತ. "ನಂಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಚಿ ಬದಿಯಿಂದ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗದ್ದ್ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡದ್ದ್ ಹೌದ್" ಹೊಳಿ (ಹೊಳೆ) ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಬೆಣ್ಗಲ್  ಹಾಕ್ದಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಮಾಣ. ಅಂಗಡೆಗ್ ಇದ್ದರಿಗೆಲ್ಲ doubt ಬಪ್ಪು ಸುರು ಆಯಿತ್. ಈ ಮಕ್ಕಳ್ ಹೇಳತ್ತ್ ಸತ್ಯವ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾ  ಕಂಡೆ ಬಿಡ್ವ ಅಂದೆಳಿ ಸೋಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾಮಣಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡಿ ಕಡಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳ್ಸಿದ್ರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಉಳ್ದ್ ಗಂಡಸರು ಅವರನ್ನ follow ಮಾಡ್ರ್. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ gate open  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೊರಟ್ರ್. gate  ಹತ್ರನೆ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಜನರನ್ನ ಕಂಡ್ ಗುಪ್-ಚುಪ್ ಅಯಿತ್. ಇದೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದ್ chance  ಅಂದೆಳಿ ದೊಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ತಕಂಡ್ ನಾಯಿ ಕಾಲಿಗ್ ಬಿಸಾಕ್ದ ಸುಕೇತ. ನಾಯಿ ನೋವಿಂದ ಕುಂಟ್ತ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತ್. ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡ್ ಬಟ್ರ್ ಹೊರ್ಗ್ ಬಂದ್ ಕಾಂತ್ರ್ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಸಪರಿವಾರ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ ಹತ್ರ ಕೋಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿತ್ತ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಟ್ರನ್ನ, ಮಗ ವಾದಿರಾಜನನ್ನ ಉಗುದ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗ್ ಸುಕೆತ ಮಾತ್ರ ಹಲ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟ್ಕಂಡ್ ವಾದಿರಜನ್ನೇ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ನಗಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ವಿಷ್ಯ ಹೆಳುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ತಲಿ ಅಡಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ರ್. ಈ ವಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಗುತಾಯ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂಡ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಗೆ ಬಟ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತರ್ ಅಂದೆಳಿ ಬಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಇಪ್ಪುವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗು ಹೇಳ್ದಲ್. ಬಟ್ರು ಅದನ್ನ ಹೌದ್ ಅಂದೆಳಿ ಒಪ್ಕಂಡ್ರ್. "ನಾನ್ ಬರಿ ಗೊಬ್ರಕ್ಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಕೋಳಿನ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದದ್ದ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪ್ ತಿಳ್ಕಣ್ಬೆಡಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೆಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಲ್ಲ ಬಟ್ರೆ, ಹೀಂಗ್-ಹೀಂಗೆ ಅಂದೆಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡುದ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಗುಟ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದ್ ಯಂತ ಇತ್ತ್ ಇದ್ರೆಗೆ. ಉಂಬುಕ್ ಕೂಳ್ ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಾತ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಹಾಂಗೆ ಗೊಬ್ರ ಉಳದ್ರೆ ನಂಗು ಸಲ್ಪ ಕೊಡಿ.." ನೆಗಿಯಾಡ್ತ ಬಾಬಣ್ಣ, ಬಟ್ರ್ ಬೇಸಾಯಿ(ಬೇಸಾಯ) ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟ್  ಕಳಕಳಿನ ಹೊಗಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನಿಗ್ ಹ್ವಪುಕ್ ಹೇಳಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರ್. ಅಂತು ಬಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಗಿಹರದ್ದ್ ಕುಷೆಗ್ ರಾವುತ್ರಿಗ್ (ರಾವುತೆಶ್ವರ) ಒಂದ್ ಕೈ ಮುಗ್ದ್, ಮೂಕಕ್ಕಂಗೂ ಕೈ ಮುಗ್ದ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹ್ವಾರ್. ಎಲ್ಲ ಹೌದ್ ಮರ್ರೆ ಈ ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡಿನ್ love story ಯಂತ ಆಯಿತ್ ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂತ್ರ್ಯಾ? ನಾಡ್ದಿಗ್ ಗೆಂಡದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ್ ಬನಿ ಹೇಳ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೂ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ try ಮಾಡಿ ಕಾಂಬಿಲ್ರಿಯಲ....??

ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
-------------------------
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ.

(ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ